W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Po przeprowadzonej dyskusji dotyczącej projektowanych rozwiązań ułatwiających zatrudnianie w Polsce lekarzy specjalistów z krajów niebędących członkami UE – rozstrzygnięcie tej kwestii odłożono do kolejnego posiedzenia. W tym czasie członkowie podkomisji oraz Minister Zdrowia mają ponownie przeanalizować projektowane rozwiązaniem, ze szczególną uwagą pochylając się nad koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa polskim pacjentom.

Komisja przyjęła kilka poprawek wychodzących naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego:

  • zdecydowano o przyznaniu lekarzowi oddelegowanemu na 6 miesięczny staż do szpitala pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego dodatku w wysokości 16 % minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • umożliwiono lekarzowi rezydentowi, który skorzysta z możliwości powstrzymania się od samodzielnych dyżurów na 1 roku specjalizacji, odbywanie dyżurów samodzielnych w innym podmiocie w zakresie innej posiadanej już przez tego lekarza specjalizacji.

Poprawki przygotowane przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL) i przedstawiane przez jej przedstawicieli wywoływały niejednokrotnie ożywione dyskusje i większość z nich była przejmowana przez posłów. Negatywne stanowisko rządu w sprawie tych poprawek miało jednak proste przełożenie na wyniki ich głosowania w podkomisji.

Za wyjątkiem kilku uwag o charakterze porządkowo-legislacyjnym, większość postulowanych przez przedstawicieli NIL zmian takich jak m.in.:

  • zagwarantowanie wynagrodzenia lekarzy rezydentów na poziomie minimum 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;
  • zapewnienie kierownikowi specjalizacji wynagrodzenia w wysokości 1000 zł brutto za każdego lekarza odbywającego pod jego kierunkiem szkolenie specjalizacyjne;
  • wydłużenie urlopu szkoleniowego przed PES do 25 dni;

nie zostało uwzględnionych.

Kolejne posiedzenie podkomisji odbędzie się w przyszłym tygodniu. Tempo jej prac z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, że na kolejnym posiedzeniu podkomisja zakończy swoją działalność.

Dodane: 2020-02-19, przez: Rafał

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj