W nawiązaniu do porozumienia NIL i INTER Polska dot. bezpłatnych telekonsultacji i opinii prawnych na piśmie powstał zbiór przykładowych pytań i odpowiedzi. Więcej o darmowych poradach prawnych dla lekarzy i lekarzy dentystów TUTAJ.

Część pierwsza

Stan prawny na dzień 01.01.2021 r. Pytania przykładowe, rozszerzenie wykładni prawnej wymaga szczegółowej analizy każdego przypadku.

Czy dyrektor szpitala może skierować lekarza rezydenta odbywającego szkolenie specjalizacyjne z pediatrii na oddział COVID-19 z pacjentami dorosłymi?

Obecne przepisy przewidują możliwość oddelegowania lekarza rezydenta do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne. Oznacza to, że możliwym jest skierowanie rezydenta pediatrii do leczenia osób dorosłych.

Jaki lekarz specjalista (lekarz chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych) powinien być obecny podczas dyżurów lekarzy rezydentów? Czy lekarz rezydent może dyżurować, jako jedyny lekarz bez nadzoru lekarza specjalisty?

Podczas skierowania do zwalczania epidemii lekarz rezydent wykonuje pracę pod nadzorem lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany. Lekarz specjalista nadzorujący pracę lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego nabywa odpowiednie uprawnienia kierownika specjalizacji. Kierownik specjalizacji nadzoruje wykonywanie pracy przez lekarza rezydenta, przepisy nie wymagają jednak jego stałej, fizycznej obecności przy lekarzu rezydencie.

Czy oddelegowanie przedłuża okres trwania specjalizacji z pediatrii?

Co do zasady skierowanie pracownika na inny oddział, nie wydłuża jego szkolenia specjalizacyjnego. Na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu specjalizacji, za równoważny ze realizowaniem tego programu, jeżeli w okresie tym realizował zadania, o których mowa w art. 16m ust. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, czyli wykonywał polecenia pracodawcy związane z przejściem na inny oddział.

Na jaki okres czasu oddelegowanie do zwalczania pandemii może zostać ustanowione dla lekarza rezydenta?

Przepisy w polskim porządku prawnym nie określają, na jak długo lekarz rezydent może zostać skierowany do zwalczania epidemii.

Kto powinien wyrazić zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów przez lekarzy rezydentów?

Lekarz rezydent może pełnić samodzielne dyżur y wyłącznie w przypadku, gdy kierownik specjalizacji (lub osoba o analogicznych uprawnieniach) stwierdzi, że umiejętności i wiedza rezydenta na to pozwalają.

Czy Lekarz może zostać oddelegowany do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji wojewody lub Ministra Zdrowia?

Wojewoda bądź Minister Zdrowia nie ma możliwości skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii osoby wychowującej dziecko w wieku do 14 la t. Dlatego też Lekarz nie podlega skierowaniu do pracy przy zwalczani u epidemii na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Czy lekarz rezydent z powodów osobistych (wychowywanie małych dzieci, karmienie piersią i związane z tym obawy o zdrowie dzieci) może skutecznie nie zgodzić się na przeniesienie przez dyrekcję szpitala na oddział covidowy w szpitalu, w którym pracuje?

Lekarz ma obowiązek wykonać polecenie pracodawcy, o którym mowa w pytaniu. Powinien on wykonać polecenie niezwłocznie po jego otrzymaniu. Ustawa nie przewiduje możliwości odwołania się od tej decyzji. Przepisy nie stanowią również, aby wskazana sytuacja osobista stanowiła przeciwwskazanie do oddelegowania lekarza rezydenta do pracy na innym oddziale.

Dodane: 2021-01-25, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj