W nawiązaniu do porozumienia NIL i INTER Polska dot. bezpłatnych telekonsultacji i opinii prawnych na piśmie powstał zbiór przykładowych pytań i odpowiedzi. Więcej o darmowych poradach prawnych dla lekarzy i lekarzy dentystów TUTAJ.

 

Stan prawny na dzień 01.01.2021 r. Pytania przykładowe, rozszerzenie wykładni prawnej wymaga szczegółowej analizy każdego przypadku.

Czy pracodawca może wezwać Lekarza do pracy, podczas gdy przebywa on na urlopie wychowawczym?

W przypadku urlopu wychowawczego możliwe jest wezwanie Lekarza do pracy, jeżeli okaże się, że trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jest to jedyna sytuacja, w której pracodawca może wezwać pracownika do pracy przed upływem terminu urlopu wychowawczego.

W jaki sposób Lekarz powinien poinformować wojewodę o tym, że nie podlega skierowaniu do pracy przy zwalczaniu COVID-19?

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, Lekarz powinien wnieść pismo do wojewody, w którym przedstawi powód, dla którego nie może podlegać skierowaniu. Powinien do pisma załączyć dowód takiego stanu rzeczy (przykładowo: orzeczenie o niepełnosprawności dziecka). W przypadku, gdyby mimo to wojewoda wydał względem Lekarza decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, Lekarz powinien się od tej decyzji odwołać. W odwołaniu powinien zatem wnieść o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji. Ponadto powinien wskazać przyczynę, dla której nie podlega skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii. Powinien również wskazać i załączyć dowody swoich argumentów (przykładów o: orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).

Czy Lekarz wychowujący dziecko do lat 14 może zostać oddelegowany do pracy na innym oddziale?

Pracodawca może powierzyć pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Należy zaznaczyć, iż wychowywanie dziecka w wieku poniżej 14 la t nie stanowi okoliczności zwalniającej z obowiązku wykonania polecenia pracy na innym oddziale.

Czy dyrekcja szpitala może nie przyznać dodatku do wynagrodzenia w związku z walką z epidemią lekarzom stażystom?

Przepisy polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r . nie wykluczają przyznawania dodatków lekarzom stażystom, jeżeli spełniają wymagania co do miejsca pracy i udzielanych świadczeń, wskazane w ww. poleceniu.

W jakiej formie powinno zostać wydane polecenie oddelegowania na SOR?

Przepisy nie przewidują obowiązku wydawania pracownikom poleceń pisemnych. Polecenie ustne jest więc tak samo ważne, jak pisemne. Polecenie oddelegowujące lekarza do pracy na SOR również może mieć formę ustną. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby Lekarz wystąpił o potwierdzenie takiego polecenia na piśmie.

Czy Lekarz przebywając w izolacji domowej może udzielać teleporad przy jednoczesnym zachowaniu prawa do zasiłku chorobowego?

Jeżeli Lekarz będzie wykonywał pracę zdalną w czasie pobierania zasiłku chorobowego (w trakcie izolacji domowej), utraci prawo do tego zasiłku za cały czas zwolnienia. W tym wypadku Lekarz zachowa prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną.www.interpolska.pl

Czy dyrektor szpitala ma obowiązek przekazać skierowanie każdemu lekarzowi indywidualnie na piśmie? W jakim terminie dyrektor szpitala ma zawiadomić pisemnie? Z jakim wyprzedzeniem dyrektor musi poinformować lekarza rezydenta o skierowaniu na oddział COVID-19? Czy dyrektor szpitala może przekazać polecenie ustnie przez ordynatora oddziału pediatrii?

Skierowanie powinno zostać przekazane każdemu lekarzowi indywidualnie. Przepisy nie wskazują konieczności zachowania formy pisemnej ani określonego okresu wyprzedzenia, z jakim należy poinformować pracownika o oddelegowaniu.

Część druga

Dodane: 2021-01-18, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj