logo: NIL

Główny Inspektorat Sanitarny odpowiedział na uwagi Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zawarte w stanowisku z 21 maja 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia.

GIS w piśmie z 14 czerwca 2021 r. informuje, że częściowo uwzględniono uwagę dotyczącą brzmienia § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia. W projekcie rozporządzenia wskazano, że szkolenia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych, odbywających się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz osób biorących udział w szkoleniu w tym samym czasie i w tym samym miejscu, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 30 % liczby godzin lekcyjnych szkolenia, z wyłączeniem ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych, może w być prowadzone w formie szkolenia na odległość, w ramach którego przekazywanie wiedzy odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających:

  1. stosowanie metod i technik kształcenia na odległość,
  2. wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych w postaci elektronicznej oraz kontaktowanie się uczestnika szkolenia z osobami prowadzącymi szkolenie,
  3. weryfikację uczestnika szkolenia oraz potwierdzenie udziału w szkoleniu w liczbie godzin określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla poszczególnych zakresów tematycznych - dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań stanowią załącznik do dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia wydawanych przez kierownika jednostki prowadzącej szkolenie.

W stanowisku PNRL zauważono, że nieuzasadnione było zawężenie możliwości prowadzenia kształcenia wyłącznie w formie szkoleń stacjonarnych.

Nie uwzględniono natomiast uwagi dotyczącej przepisu zawartego w § 6 ust. 3 w treści „zbędne jest podwyższenie liczby punktów koniecznych do zdania części pisemnej egzaminu”.

GIS zaznacza, że biorąc pod uwagę istotę zadań realizowanych przez inspektorów ochrony radiologicznej bardzo ważne jest, aby osoby zdające egzamin wykazały się odpowiednią wiedzą.

Zwiększenie liczby punktów niezbędnych do zdania części pisemnej egzaminu (w zakresie dotyczącym liczby punktów z pytań problemowych lub zadań obliczeniowych) z 54% do 67% ma na celu, zgodnie z delegacją do wydania przedmiotowego rozporządzenia, zapewnienie weryfikacji wiedzy i poprawienie umiejętności osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia. W piśmie nadmieniono, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej, które reguluje podobne zagadnienia co projekt rozporządzenia, określa na podobnym poziomie wymagany próg procentowy dla zdania części pisemnej egzaminu (67%).

W ocenie GIS powyższa zmiana dąży nie tylko do osiągnięcia celu jakim jest zapewnienie właściwej weryfikacji wiedzy i poprawienie umiejętności osób ubiegających się o nadanie wspomnianych uprawnień, ale także do ujednolicenia przepisów w tym zakresie.

Dodane: 2021-06-15, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj