Otwieranie kierunków lekarskich na kolejnych uczelniach wzbudza sprzeciw samorządu lekarskiego. Zwiększanie liczby absolwentów nie rozwiąże problemów kadrowych w publicznej ochronie zdrowia. Podobne stanowisko zajmuje również Rada Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia. Pacjentom w równej mierze zależy na wysokiej jakości kształcenia lekarzy. 

Dyskusja nad organizacją kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów toczy się od miesięcy. Stanowisku rządowemu – otwierania jak największej liczby kierunków lekarskich i zwiększaniu liczby ich absolwentów – przeciwstawia się samorząd lekarski, opowiadający się przede wszystkim za jakością i odpowiednimi warunkami dydaktycznymi kształcenia przyszłych lekarzy.  

Na początku lutego, na prośbę prezesa NRL Łukasza Jankowskiego, działająca przy Ministrze Zdrowia Rada Organizacji Pacjentów zajęła się tematem kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Przed dwoma dniami (15.03) Rada opublikowała swoje stanowisko w tej sprawie. Prezentujemy jego pełną treść: 

Stanowisko Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym ds. zdrowia 

z dnia 15 marca 2023 roku 

w sprawie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów 

Rada Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia, zwana dalej ROP MZ, po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbyło się w dn. 01 lutego 2023 r. przedstawia stanowisko w związku z wdrażanymi zmianami w systemie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów 

1. ROP MZ stoi na stanowisku, że w długoterminowym planie uwzgledniającym potencjał ilościowy przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów powinno się kierować wynikami rzetelnych analiz szacujących zapotrzebowanie na kadrę medyczną w tym również liczbę specjalistów i miejsc rezydenckich biorąc pod uwagę potrzeby zdrowotne pacjentów. 

2. W opinii ROP MZ nie bez znaczenia w perspektywie najbliższych lat pozostaje liczba wykształconej kadry medycznej. W procesie kształcenia przyszłej kadry lekarskiej należy uwzględniać przede wszystkim czynniki jakościowe określone w standardach kształcenia na kierunkach medycznych.  

3. ROP MZ postrzega kształcenie lekarzy jako proces spójny zdobywania zarówno wiedzy jak i doświadczenia w ośrodkach o wysokim stopniu referencyjności w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dlatego też należy dążyć do tego, aby studenci medycyny na uczelniach do tej pory nie związanych z ochroną zdrowia mieli zapewnioną najwyższą jakość kształcenia w tym dostęp do kadry i zaplecza dydaktycznego na poziomie równoważnym ze studentami kształcącymi się w akademiach i ośrodkach uniwersyteckich.  

4. ROP MZ stoi na stanowisku, że w planowanych zmianach należy kierować się zapisami Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która określa, że „kształcenie medyczne na podstawowym poziomie obejmuje co najmniej sześcioletni okres studiów lub 5 500 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych na uniwersytecie lub  pod jego nadzorem” - niezależnie od uwarunkowań własnościowych podmiotów realizujących ww. kształcenie. 

 

Stanowisko przyjęte przez Radę Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym 

do spraw zdrowia w formie uchwały w dniu 15.03.2023 

 

Powyższe stanowisko środowisk pacjenckich jest jednobrzmiące ze stanowiskiem samorządu lekarskiego.

Dodane: 2023-03-17, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj