Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 26 maja 2023 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na rok akademicki 2023/2024

 

STANOWISKO Nr 33/23/P-IX

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Poselski projekt z dnia 18 maja 2023 r. ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. nowelizację przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności art. 53 ust. 6 dotyczącego możliwości tworzenia studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym. Propozycja ta zmierza do dalszego poszerzenia kręgu uczelni, w tym w szczególności uczelni zawodowych, które mają uzyskać możliwość ubiegania się o pozwolenie na utworzenie studiów na tych kierunkach.

Samorząd lekarski stanowczo sprzeciwia się takim działaniom, wielokrotnie podkreślając, że podejmując działania mające na celu przeciwdziałanie brakom kadrowym w ochronie zdrowia, w szczególności wśród lekarzy, nie można przedkładać tego nad zapewnieniem odpowiedniej jakości kształcenia.

W ocenie samorządu lekarskiego omawiana propozycja jest kolejnym krokiem w kierunku bardzo szybkiego zwiększania liczby studentów kierunku lekarskiego w Polsce bez jednoczesnego zapewnienia właściwych warunków najpierw studiowania, a później, niezbędnego w zawodzie lekarza, właściwego kształcenia podyplomowego (stażu podyplomowego, kształcenia specjalizacyjnego). Będzie to skutkować obniżeniem jakości kształcenia lekarzy i ich przygotowania do wykonywania tego zawodu, swoistej „felczeryzacji” zawodu lekarza.

W ocenie samorządu lekarskiego jest to także naruszeniem wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej określających tzw. minimalne wymogi kształcenia w zawodzie lekarza.

Ponadto, po raz kolejny, ustawodawca zamierza regulować tak istotne sprawy w trybie wykluczającym rzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych (poprzez przedłożenie w Sejmie projektu jako projektu poselskiego) oraz niejako ukrywając proponowane zmiany w projekcie zasadniczo dotyczącym innych – również ważnych – zagadnień, które określają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela.

 

STANOWISKO Nr 34/23/P-IX

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na rok akademicki 2023/2024

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na rok akademicki 2023/2024, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Piotra Brombera z dnia 19 maja 2023 r. (znak:  RKLU.0210.5.2023.AC) negatywnie ocenia projekt w zakresie, w jakim przewiduje możliwość kształcenia lekarzy w ośrodkach, które nie dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną i kliniczną na poziomie uniwersyteckim. Dążenie do zwiększenia liczby lekarzy nie może opierać się na obniżaniu poziomu kształcenia.

Zwiększenie limitu przyjęć na wydziałach lekarskich, przy jednoczesnym braku bazy organizacyjno-dydaktycznej w podmiotach leczniczych uniemożliwi studentom i absolwentom odbycie efektywnych merytorycznie praktyk zawodowych, stażu podyplomowego i szkolenia specjalizacyjnego. Już obecnie zwiększona liczba studentów oraz osób odbywających staż podyplomowy, wobec ograniczonych możliwości organizacyjnych podmiotów leczniczych prowadzących kształcenie lekarzy, powoduje ich niewydolność dydaktyczną.

 

Dodane: 2023-05-26, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj