- Zasada powinna być jedna – samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów sprawuje pieczę nad wykonywaniem zawodu i ma wyłączne prawo do rejestru i przyznawania uprawnień. Konieczne jest natychmiastowe zakończenie funkcjonowania przepisów umożliwiających łatwiejsze przyznawanie prawa wykonywania zawodu przez ministra zdrowia. Obywatele obcojęzyczni, którzy otrzymują prawo wykonywania zawodu w ten sposób, są pozbawieni kontroli i odpowiedzialności zawodowej, a także nie jest sprawdzana ich wiedza medyczna czy znajomość języka polskiego. Naszym zdaniem, znajomość języka polskiego jest nieodłącznym elementem przygotowania zawodowego lekarza – komentuje stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, prezes NRL.

 

12 lutego 2024 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło:

STANOWISKO Nr 6/24/P-IX

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie wydawania uprawnień lekarskich do wykonywania świadczeń zdrowotnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zdecydowanie domaga się przywrócenia wynikającej wprost z art. 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady, zgodnie z którą to samorząd zawodowy sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz posiada wyłączne prawo dokonywania wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów i wydawania prawa wykonywania zawodu.

Naszym zdaniem należy natychmiast zakończyć funkcjonowanie wszelkich przepisów umożliwiających stosowanie uproszczonych trybów przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez ministra zdrowia z pominięciem ustawowej kompetencji samorządu lekarskiego w tym zakresie. Obecnie zdarza się, że w ten sposób obywatele niektórych krajów otrzymują dokument, noszący znamiona prawa wykonywania zawodu, bez weryfikacji wiedzy medycznej czy znajomości języka polskiego. Obywatele obcojęzyczni, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu we wspomnianym trybie uproszczonym dodatkowo nie podlegają odpowiedzialności zawodowej prowadzonej przez samorząd lekarski a więc de facto wyłączeni są spod jakiejkolwiek kontroli i odpowiedzialności. Taki stan rzeczy w sposób szeroki narusza ład Konstytucyjny, na co nie może być dalszego przyzwolenia. 

Samorząd lekarski niezmiennie stoi na stanowisku, że warunkiem niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza w Polsce pozostaje odpowiednio zweryfikowana znajomość języka polskiego. Prawidłowe komunikowanie się stanowi nieodłączny element przygotowania zawodowego.

 

STANOWISKO Nr 7/24/P-IX

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Prezydium Naczelnej Rady lekarskiej po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 188), przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu pana Dariusza Salamończyka z dnia 6 lutego 2024r. (znak: SPS-WP.020.59.4.2024) składa następujące uwagi.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża głębokie zaniepokojenie ignorowaniem, przez ustawodawcę, stanowisk i postulatów Naczelnej Rady Lekarskiej związanych z tzw. „trybami uproszczonymi” wykonywania zawodu lekarza w Polsce.

Nie podjęto działań zmierzających do usunięcia szkodliwych zapisów oraz skutków ustawy wprowadzających warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty oraz zgód na wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na zakres określonych czynności zawodowych, ale poprzez projekt nowelizujący art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), poprzez propozycję przedłużenie okresu obowiązywania rzeczonego przepisu pogłębia patologię, na którą Naczelna Rada Lekarska od długiego czasu zwraca uwagę.

Należy także podkreślić, iż Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie podnosiła, że prawo wykonywania zawodu może być wydawane jedynie przez okręgowe rady lekarskie. Dalsze utrzymywanie przepisów umożliwiających wydawanie przez Ministra Zdrowia decyzji zezwalających na wykonywanie zawodu lekarza w tzw. „trybach uproszczonych” narusza Konstytucję i zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy Zasadniczej to lekarski samorząd sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, a podejmowanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy jest pierwszą emanacją sprawowania tej pieczy.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po raz kolejny przedstawia stanowisko, że warunkiem umożliwiającym wykonywania zawodu lekarza w Polsce jest znajomość w mowie i w piśmie języka polskiego.

Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej:

  1. oczekuje wycofania się przez ustawodawcę z przedłużenia przepisów, na podstawie których Minister Zdrowia w dalszym ciągu będzie wydawać decyzję zezwalającą na wykonywanie zawodu lekarza w tzw. „trybach uproszczonych”;
  2. podjęcie działań, które przywrócą ład Konstytucyjny i doprowadzą do sytuacji, o której mowa w art. 17 Konstytucji, poprzez możliwość wydawania prawa wykonywania zawodu wyłącznie przez okręgowe rady lekarskie;
  3. podjęcie działań, które nałożą na lekarzy wykonujących zawód w Polsce obowiązek bezwzględnej znajomości języka polskiego weryfikowanej przez samorząd.

Dodane: 2024-02-12, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj