Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 27 czerwca 2024 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • STANOWISKO w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć
  • STANOWISKO w sprawie bezpieczeństwa lekowego

 

STANOWISKO Nr 47/24/P-IX

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przekazanym przy piśmie Zastępcy Prezesa NFZ pana Miłosza Anczakowskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. (znak: NFZ-DSM.400.2.2024 2024.204549.ANE) pozytywnie opiniuje kierunek zmian polegający na zwiększeniu finansowania dla świadczeniodawców realizujących umowy z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie stawki bazowej oraz zwiększeniu wyceny porady lekarskiej oraz wizyty pielęgniarskiej wpływających na wysokość składowej ryczałtu za liczbę udzielonych porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich.

W uzasadnieniu projektu zarządzenia wskazano, że zmiana finansowania uwzględnia wzrost najniższego wynagrodzenia wynikający z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej planowany wzrost nie pokrywa innych niż wynagrodzenie personelu medycznego zwiększających się kosztów prowadzenia działalności z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

STANOWISKO Nr 48/24/P-IX

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć, przekazanym przy piśmie Zastępcy Prezesa NFZ pana Miłosza Anczakowskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. (znak: NFZ-DSM.400.3.2024 2024.204671.MNS) pozytywnie opiniuje kierunek zmian polegający na zwiększeniu stawki bazowej będącej składową finansowania świadczeń udzielanych w SOR w oparciu o stawki ryczałtu dobowego oraz zwiększenie wagi poszczególnych kategorii stanu zdrowia pacjenta w SOR określonych w tabeli zamieszczonej w § 11 ust. 6 zarządzenia Prezesa NFZ. Na poparcie zasługuje także kierunek zmian w zakresie finansowania świadczeń udzielanych w ramach izby przyjęć, tj. zwiększenie stawki bazowej stanowiącej składową ryczałtu dobowego oraz zwiększenie wagi poszczególnych kategorii stanu zdrowia pacjenta w izbie przyjęć.

W uzasadnieniu do projektu zarządzenia nie została przedstawiona ocena, czy wzrost finansowania zaproponowany w zarządzeniu jest wystarczający dla pokrycia kosztów funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego i izby przyjęć i czy uwzględnia rosnące koszty działalności tych komórek organizacyjnych szpitala.

 

STANOWISKO NR 49/24/P-IX

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie bezpieczeństwa lekowego

Dostrzegając, że współczesny świat jest areną wielu konfliktów zbrojnych, mając po epidemii koronawirusa świadomość, że rynek produkcji leków i substancji czynnych oraz ich dystrybucji jest zależny od zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, a ponadto dostrzegając, że produkcja leków i ich dystrybucja może podlegać globalnym czynnikom o podłożu politycznym, co może w pewnych sytuacjach utrudnić polskim pacjentom dostęp do terapii lekowej, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podziela pogląd, że należy pilnie podjąć dyskusję na temat możliwości wzmocnienia produkcji leków i substancji czynnych w Polsce. Przez wzgląd na ważny interes społeczny działania takie powinny zostać podjęte zwłaszcza w zakresie leków, które są niezbędne do ratowania życia w stanach nagłych, ale także leków koniecznych do zapewnienia ciągłości leczenia pacjentom przewlekle chorym.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów w Polsce należy dążyć do tego, aby krajowy przemysł produkcji leków i substancji czynnych w mniejszym stopniu niż obecnie był zależny od zagranicznych dostawców. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia w przypadku leków i substancji czynnych, które są krytycznie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa. Próba zmiany aktualnego modelu funkcjonowania rynku leków w Polsce zmierzałaby do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i dostępności terapii medycznej dla pacjentów nawet w przypadku różnego rodzaju kryzysów.

Dodane: 2024-06-28, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj