1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Dokument prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w formie elektronicznej – pismo Wiceprezes NRL do Ministra Zdrowia

16 maja 2018 r. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Zyta Kaźmierczak-Zagórska skierowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo następującej treści:

"W nawiązaniu do spotkania z Panem Ministrem oraz Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Panem Maciejem Hamankiewiczem, do którego doszło w dniu 19 kwietnia br., w którym również uczestniczyłam, zwracam się z gorącą prośbą o informacje w sprawie dalszych działań Ministerstwa Zdrowia związanych z omawianą na spotkaniu sprawą projektu e-PWZ.
Prace nad wprowadzeniem nowych dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty trwają od kilku lat, jak dotychczas z dużym zaangażowaniem ze strony Ministerstwa Zdrowia. Pomimo wyrażonego przez Pana Ministra dużego zainteresowania przedstawionym projektem oraz jego znacznym zaawansowaniem na etapie prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia, do dziś nie odnotowaliśmy jednak żadnych dalszych działań ze strony Ministerstwa.
W tym kontekście niezwykle niepokojące są, docierające do Naczelnej Izby Lekarskiej, informacje o prowadzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia pracach nad kartą specjalisty medycznego. Pragnę podkreślić, że karta taka nie zastąpi dokumentu prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty można natomiast domniemywać, że w przypadku wydawania jej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, otrzymają ją jedynie lekarze ubezpieczenia zdrowotnego.
Dokumenty prawa wykonywania zawodów lekarz oraz lekarza dentysty są dokumentami publicznymi pierwszej kategorii w rozumieniu przepisów rządowego projektu ustawy o dokumentach publicznych. W tym kontekście pragnę podkreślić, że jedynie samorząd lekarski prowadząc Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej dysponuje zasobami pozwalającymi na wiarygodne uwierzytelnienie tożsamości lekarza i lekarza dentysty.
W związku z powyższym gorąco proszę o informację czy Pan Minister podtrzymuje zamiar wprowadzenia nowego elektronicznego dokumentu prawa wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, który był przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z samorządem lekarskim przez wiele ostatnich miesięcy. Olbrzymie zaangażowanie jakie samorząd lekarski wykazał w trakcie prac nad projektem e-PWZ oraz znaczny poziom zaawansowania tych prac, jaki udało się osiągnąć skłoniły samorząd do rozpoczęcia rozmów z potencjalnym wykonawcą nowych dokumentów – Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Bierność Ministerstwa Zdrowia w ostatnich miesiącach doprowadziła jednak do wstrzymania zaawansowanych rozmów z tym podmiotem i stawia pod znakiem zapytania powodzenie całego przedsięwzięcia".

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-05-16 15:26:38