1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska i apele Prezydium NRL podjęte 24 maja 2018 r.

24 maja 2018 r. Prezydium NRL przyjęło dwa stanowiska:
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci;
- w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

24 maja br. Prezydium NRL wystosowało również dwa apele:
- do Ministra Zdrowia w sprawie analizy przepisów dotyczących wystawiania recept;
- do Prezesa Rady Ministrów.

STANOWISKO Nr 23/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci, przekazanym przy piśmie Pani Józefy Szczurek-Żelazko – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 12 maja 2018 r., znak: ROR.450.2.1.2018.MNK uważa, że osoby wchodzące w skład zespołu urazowego dziecięcego nie powinny wykonywać czynności, których nie można natychmiast przerwać, ponieważ zespół powinien być w ciągłej gotowości do natychmiastowego podjęcia czynności ratowniczych wobec dziecka.
Ponadto ośrodek, w ramach którego funkcjonuje centrum urazowe dla dzieci, powienien mieć zabezpieczenie finansowe na takim poziomie, aby nie było ono uzależnione od środków finansowych szpitala, w którym to centrum się znajduje.

STANOWISKO Nr 24/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, przekazanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego – Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 4 maja 2018 r., znak: GMS-WP-173-138/18 zgłasza następującą uwagę do przedłożonego projektu ustawy:
w art. 4 pkt 1 projektu przewidziano, że w art. 47 po ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodaje się ust. 1 b w brzmieniu:
„1b. Prawo do wyrobów medycznych, na zasadach, o których mowa w art. 47 ust. 1a, przysługuje również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.”
W związku z tym osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przyznane zostanie między innymi prawo korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Może to skutkować znacznym ograniczeniem dostępności do świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w szczególności w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, dla innych grup świadczeniobiorców, ze względu na nielimitowany dostęp do ww. świadczeń przez świadczeniobiorców określonych w art. 4. pkt 1 projektu ustawy (świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Uzasadnienie uwagi
Według danych GUS liczba osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności w roku 2014 wyniosła 1062,8 tys. w skali Polski (źródło: Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. GUS, Warszawa 2016). Odsetek osób niepełnosprawnych prawnie w skali kraju wynosi około 11%, z czego ok. 1/3 ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Prawo do nielimitowanego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej uzyska więc około 4% społeczeństwa. W roku 2017 udzielono świadczeń w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych 136,8 tys. osób w skali Polski.
W województwie małopolskim w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych świadczenia realizuje 26 oddziałów stacjonarnych w 14 powiatach, które dysponują potencjałem 1057 łóżek. Urząd Statystyczny w Krakowie podaje liczbę 160 810 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności żyjących w województwie małopolskim (dane na podstawie NSP 2002). W województwie małopolskim odsetek osób niepełnosprawnych prawnie jest wyższy, niż średnia dla Polski (13,6%, z czego 31,5% ze znacznym stopniem).
Powyższe dane nie uwzględniają osób niepełnosprawnych biologicznie. W przypadku zniesienia limitów na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności można się spodziewać znacznego wzrostu liczby orzeczeń.
Propozycje rozwiązań
Określenie limitów (np. rocznych) dotyczących wymiaru dostępu do świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W szczególności taki limit powinien być określony dla rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych.

Apel Nr 5/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie analizy przepisów dotyczących wystawiania recept

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o pilną analizę przepisów dotyczących wystawienia recept.
Wprowadzone przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, rozwiązania dotyczące wystawiania recept, w szczególności zakresu zamieszczanych na nich informacji są niejasne i budzą wątpliwości interpretacyjne. Skutkiem tych niejasności są powtarzające się sytuacje, w których pacjenci nie otrzymują aptece potrzebnego im leku. Sytuacje takie zdarzają się również w przypadkach, gdy recepta wystawiona została zgodnie z wymogami wynikającymi w powyższych przepisów.
Informacje o rozbieżnościach interpretacyjnych dotyczących przepisów zarówno ustawy Prawo farmaceutyczne jak i rozporządzenia w sprawie recept docierają do Naczelnej Izby Lekarskiej nie tylko od lekarzy oraz farmaceutów, ale także od niektórych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że jasność i zrozumiałość przepisów dotyczących sposobu wystawiania i realizacji recept jest warunkiem niezbędnym do tego, aby polscy pacjenci otrzymali w aptece potrzebne im leki.
Duże wątpliwości lekarzy psychiatrów budzi wprowadzony obowiązek zamieszczania na receptach, na których przepisano produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, danych dotyczących podmiotu, w którym wystawiono receptę, danych dotyczących osoby wystawiającej receptę oraz danych dotyczących numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego.
Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie analizy wprowadzonych regulacji dotyczących wystawiania recepty, wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości np. poprzez przygotowanie materiału informacyjnego dla lekarzy i farmaceutów, który w sposób przystępny i jednoznaczny wskazywałby jak prawidłowo wystawić i zrealizować receptę.

APEL Nr 6/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 maja 2018 r.
do Prezesa Rady Ministrów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w pełni rozumiejąc sytuację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w których imieniu prowadzony jest protest w Sejmie, zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów o niezwłoczne podjęcie rzeczowych rozmów zmierzających do zbliżenia stanowisk i rozwiązania problemu. W ocenie samorządu lekarskiego Państwo powinno ze szczególną troską odnosić się do uzasadnionych potrzeb osób niepełnosprawnych, dlatego samorząd lekarski apeluje o doprowadzenie do kompromisowego zakończenia trwającego już kilkadziesiąt dni protestu osób niepełnosprawnych.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-05-24 19:08:45