20 marca 2020r. godz. 22:50

W godzinach wieczornych ogłoszono na terytorium Polski stan epidemii.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Związane z tym są m.in. decyzje o:

 • przedłużeniu zawieszenia zajęć szkolnych do Świąt Wielkanocnych
 • podwyższeniu kary za nieprzestrzeganie nakazu kwarantanny do kwoty 30 tys.zł
 • wprowadzeniu mechanizmu śledzenia czy dana osoba rzeczywiście pozostaje pod zadeklarowanym adresem

 

dla Lekarek i Lekarzy z pociechami w wieku szkolnym:
MEN ogłosiło zasady zdalnego nauczania podczas epidemii

 

Niezależnie od wszelkich nowości wprowadzonych tym stanem, w wielu mediach podkresla sie prawną możliwość dysponowania kadra medyczną na podstawie decyzji administracyjnych. Niezależnie  od  tego, czy użycie tej opcji  wydaje sie potrzebne i prawdopodobne, warto sam przepis przytoczyć. Chodzi o  przepisy rozdziału 8 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń u ludzi:

 • Art. 47. [Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii]

  1.  Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

  2.  Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji.

  3.  Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

  1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;

  2) kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18;

  3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

  4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

  5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

  4.  Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa - minister właściwy do spraw zdrowia.

  5.  Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

  6.  Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji.

  7.  Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

  8.  Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji, o której mowa w ust. 2. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.

  9.  Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 7, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

  10.  Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

  11.  Osobie, o której mowa w ust. 10, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

  12.  Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii oraz koszty, o których mowa w ust. 10 i 11, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń.

  13.  Przez czas trwania obowiązku, o którym mowa w ust. 7, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji. Przepisy art. 63-67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) stosuje się odpowiednio.

  Art.  48.  [Ochrona prawna osób podejmujących działania w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń]

  Pracownikom podmiotów leczniczych oraz innym osobom podejmującym na zasadach określonych w niniejszej ustawie działania w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.

Dodane: 2020-03-20

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj