logo: NIL
Komunikat

po posiedzeniu

Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL

w dniu 20 kwietnia 2020r.

 

I. Bezpieczeństwo

Głównym tematem posiedzenia była sprawa warunków pracy lekarzy dentystów w nadchodzących miesiącach. W związku z zapowiadanym etapowym uruchamianiem życia gospodarczego kraju spodziewać się należy wzmożonych oczekiwań pacjentów co do możliwości dokończenia leczenia i podjęcia na nowo bieżącej opieki stomatologicznej. Wobec narastających zaległości w leczeniu, oczekiwanie poszerzenia wskazań do przeprowadzania zabiegów nabierze zapewne racjonalności. Prezydium KS NRL wspominało o tym wielokrotnie, akcentując konieczność opracowania wytycznych dla różnych faz epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Co istotne, owo „otwarcie” w przestrzeni publicznej nie musi się wiązać z odwołaniem stanu epidemii, stąd w takim wypadku nieuchronna stanie się aktualizacja wydanych w dniu 23 marca br Zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Kwestia bezpieczeństwa jest oczywiście priorytetem. Niemniej, Prezydium KS NRL wyraża przekonanie, że aktualizacja Zaleceń w części dotyczącej standardów sanitarnych powinna charakteryzować się wariantowością rekomendowanych rozwiązań rozumianą w ten sposób, aby dla wszystkich placówek: o różnej wielkości, o różnym poziomie zatrudnienia personelu, o różnych warunkach lokalowych stworzone były możliwości sprostania zaprojektowanym standardom.  Będzie się to oczywiście wiązało ze zróżnicowanym nakładem pracy, niemniej sprostanie standardom należytej staranności powinno być możliwe do osiągnięcia dla każdej placówki stomatologicznej.

Warto przy tym przestrzec, aby kwestia zabezpieczeń nie stała się przedmiotem reklamy. Gabinet stomatologiczny może oczywiście poinformować o zastosowaniu procedur minimalizujących ryzyko zakażenia SARS, jednak wystrzegać się należy sugestii o „pełnym zabezpieczeniu” lub "najlepszych, najnowocześniejszych środkach zabezpieczeń".

Bezpieczeństwo zespołu stomatologicznego i pacjentów nierozerwalnie wiąże się z dostępem personelu medycznego do testów w kierunku zakażenia COVID-19. Prezydium KS NRL przypomina o komunikacie NFZ z 15 kwietnia 2020r  , Zarządzeniu nr 59/2020/DSOZ Prezesa NFZ i o wypowiedziach Ministra Ł.Szumowskiego (Jak choćby aktualna, z 20.04), w których podkreśla się prawo personelu medycznego do skorzystania z testów opłacanych ze środków publicznych. Szczegółowe informacje sukcesywnie zamieszczać będziemy w osobnym, aktualizowanym wpisie na stronie internetowej NIL.

II. Świadczenia gwarantowane

Prezydium KS NRL podjęło decyzję o zwróceniu się do Parlamentarzystów z apelem o pomoc w zainicjowaniu dialogu pomiędzy środowiskiem stomatologicznym a władzami publicznymi. Zarówno diagnoza, jak i propozycje środków zaradczych, zawarte w Stanowisku Prezydium NRL z 8 kwietnia br są w dalszym ciągu aktualne. W dniu 21 kwietnia stosowne pismo zostało Parlamentarzystom przekazane.

Prezydium KS NRL przychyla się do opinii, że teleporady, jakie są udzielane w stomatologii pozostaną koniecznością jeszcze przez dłuższy czas. Gabinety zmuszone będą przyjmować mniej pacjentów. Lekarze kierujący leczeniem, odsuwając wizyty w czasie będą zmuszeni do utrzymywania kontaktu z pacjentami za pomocą środków łączności. Prezydium KS NRL przypomina, że każdy lekarz dentysta może zalozyc konto w systemie teleporad prowadzonym przez CSIOZ. Ich rozliczanie powinno być umożliwione w drodze decyzji NFZ.

 

III. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych

Lekarze dentyści, jak i całe środowisko medyczne, skupieni na walce z epidemią oraz na leczeniu w warunkach epidemii powinni być uwolnieni od zbędnych procedur administracyjnych. Warunki działania placówek opieki zdrowotnej w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy winny być nakierowane na bezpieczeństwo udzielania świadczeń , co powinno znaleźć odzwierciedlenie w postaci zmian  w licznych szczegółowych aktach prawnych. W najbliższych dniach KS NRL przedłoży Prezydium NRL listę najbardziej niezbędnych nowelizacji przepisów prawa.

 

w imieniu Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL

Andrzej Cisło, Przewodniczący KS

 

Dodane: 2020-04-21

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj