WSPÓŁCZYNNIK PRACY

dla higienistki dentystycznej i asystentki stomatologicznej

Na mocy ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352) został wprowadzony nowy załącznik określający wysokość współczynników pracy oraz grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku (dalej: tabela współczynników pracy).

Wobec zapytania dotyczącego umiejscowienia w nowej tabeli współczynników pracy dwóch zawodów: higienistki dentystycznej i asystentki stomatologicznej, wyjaśnia się jak następuje:

Oba zawody mieszczą się w pozycji 7 tabeli współczynników pracy ze współczynnikiem 0,86.

Pozycja 7 tabeli współczynników pracy obejmuje : „Innych pracowników wykonujących zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekuna medycznego”. Zawody higienistki dentystycznej oraz asystentki stomatologicznej są zawodami medycznym w rozumieniu tego przepisu. Przemawia za tym np. przedstawiony przez Ministra Zdrowia projekt (datowany na dzień 20 stycznia 2022 r.) ustawy o niektórych zawodach medycznych, który w art. 1 wyraźnie potwierdza, iż oba te zawody mieszczą się w kategorii zawodów medycznych. Dodatkowo z załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz.U. z 2011 r. nr 151 poz. 896) wynika, że w przypadku obu tych zawodów wymagane jest wykształcenie średnie.

W tej sytuacji dla obu zawodów właściwa jest pozycja 7 w tabeli współczynników pracy 0,86.

Dodane: 2022-08-05, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj