We wpisie z 4 listopada 2019r. Komisja Stomatologiczna NRL zwracała uwagę na wymóg, jaki przed kierownikami placówek stosujących urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące stawia ustawa nowelizująca Prawo atomowe. Istotne są tu art.20 i art.21 omawianej ustawy.

W terminie do 22.09. 2021 r.,  kierownicy jednostek organizacyjnych:
 • I. dostosują programy zapewnienia jakości do wymagań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy:

  2a. Program zapewnienia jakości obejmuje w szczególności:

  1) podział między pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialności oraz zadań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

  2) sposób realizacji wymagań dotyczących funkcjonowania, konserwacji i utrzymania źródeł promieniowania jonizującego oraz dotyczących wyposażenia związanego z tymi źródłami;

  3) sposób zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych;

  4) system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych.

  2b. W jednostce ochrony zdrowia obejmuje również:

  1) systematycznie planowane i wykonywane działania konieczne dla zapewnienia ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, o których mowa w art. 33a, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wy-stąpienia i skali ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych;

  2) wdrożenie wewnętrznego systemu rejestracji i analizy zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, odpowiednio do zagrożenia powodowanego przez działalność wykonywaną przez tę jednostkę;

  4) w sytuacji ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego – przygotowanie informacji dla lekarza kierującego oraz lekarza prowadzącego, a także pacjenta lub jego przedstawiciela, o ekspozycji niezamierzonej lub narażeniu przypadkowym oraz o wynikach analizy tej ekspozycji lub tego narażenia

 • II. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących w dniu wejścia w życie ustawy działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 opracują system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych:

  1) dokonają analizy zagrożeń,
  2) dostosują zakładowy plan postępowania awaryjnego do wymagań określonych w przepisach ustawy
  3) prześlą wojewodzie, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności związanej z narażeniem, zakładowy plan postępowania awaryjnego wraz z wynikami analizy zagrożeń.

  Art. 86g. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez kierownika jednostki organizacyjnej.

  29 czerwca 2021 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń (Dz. Z 2021 r., poz. 1059).

Spełnienie tych wymogów polegać będzie więc w pierwszym rzędzie na wytworzeniu dodatkowych dokumentów oraz przesłanie dwóch z nich Wojewodzie.

Wzory takich dokumentów oprcowała Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie. Poniżej do pobrania:

dok.1: Program szkolenia

dok.2: Zakładowy plan postępowania awaryjnego

dok.3: Wnioski z analizy zagrożeń w gabinecie stomatologicznym

 

Art.86 d ustawy Prawo atomowe stanowi, że :
 • w ust.2 - kierownik jednostki organizacyjnej dokonuje analizy zagrożeń, jakie mogą mieć miejsce w związku z działalnością wykonywaną przez jednostkę organizacyjną, uwzględniając kategoryzację zagrożeń oraz przepisy wydane na podstawie art. 86g, oraz sporządza wnioski z tej analizy.
 • w ust.5 - kierownik jednostki organizacyjnej przesyła wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wykonywania przez jednostkę organizacyjną działalności związanej z narażeniem zakładowy plan postępowania awaryjnego wraz z wnioskami z analizy zagrożeń, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie po ich sporządzeniu lub aktualizacji.
 

ZATEM DO WOJEWODY PRZESYŁAĆ NALEŻY ZAKŁADOWY PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO (Dok 2)  W WRAZ Z WIOSKAMI ANALIZY ZAGROŻEŃ (Dok 3).

 
 

Dodane: 2021-09-12

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj