logo: NIL

NRL-ZRP.0212.   .2021.ES

NRL-ZRP.KW-00   .2021

       Warszawa, 11.05.2021 r.

                                                                         Pan

                                                                      Adam Niedzielski

                                                                      Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

 

            Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie Naczelnej Radzie Lekarskiej wyników ankiet przeprowadzonych w ramach V edycji „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”  przez  Centrum e-Zdrowia.  Z treści pytań ankietowych wnosić można, że Ministerstwo liczy się  z możliwością braku dostatecznego przygotowania placówek ochrony zdrowia, co w dużej części wynikać będzie z opóźnień w aktualizacji programów gabinetowych, co z kolei również może być spowodowane przyczynami obiektywnymi, niekoniecznie z winy dostawców oprogramowania.

            Ponadto uprzejmie informuję, że do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi  na pismo, które skierowaliśmy do Pani Anny Goławskiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 2 kwietnia br., znak: NRL-ZRP.0212.442.2021.OB. W piśmie tym przytaczaliśmy argumenty przemawiające za dostosowaniem kalendarza wdrażania kolejnych etapów cyfryzacji (wymiana EDM i raportowanie zdarzeń medycznych) do aktualnego stanu przygotowania dostawców oraz stanu organizacyjnego podmiotów leczniczych i praktyk w obliczu stanu epidemii.

            Z wielu obecnie dostępnych analiz wynika, że nie uwolniliśmy się jeszcze od ryzyka kolejnych fal wzrostu liczby zachorowań, choć wszyscy pokładamy nadzieję  w tym, że już nie tak dramatycznych jak ostatnia.

            Niemniej poprzedni  progowy termin wdrożenia tak dużej innowacji, czyli 1 stycznia 2020 r. jako termin obligatoryjnego wprowadzenia elektronicznej recepty, miał miejsce w warunkach poprzedzających nadejście epidemii. Był dodatkowo wsparty działalnością portalu gabinet.gov.pl. Z przyczyn oczywistych bardzo pomocne na co dzień działanie tego portalu nie będzie miało znaczenia dla obecnego wyzwania, gdyż portal ten spośród dokumentów EDM przechowuje jedynie recepty i skierowania.

            W naszym piśmie zwracamy też uwagę na fakt, iż póki co pacjenci nie zostali wyposażeni w narzędzie elektronicznej autoryzacji zgody na dostęp do ich jednostkowych danych medycznych, również do spisu indeksów raportów ze zdarzeń medycznych.

            Historia ostatniego roku dowiodła przydatności rozwiązań cyfrowych i dziś w poważnej dyskusji nie stawia się nawet tez podważających sens działań na polu e- Zdrowia. Nie ma więc niebezpieczeństwa, że decyzja Pan Ministra idąca w kierunku spokojnego, etapowego wdrożenia, przewidzianych pierwotnie na lipiec, zadań będzie odczytana jako kwestionowanie konieczności wdrażania EDM. Dlatego też ponownie zwracam się do Pana Ministra o zaktualizowanie i dostosowanie do obecnej sytuacji kalendarza cyfryzacji w ochronie zdrowia.

            Jednocześnie przesyłam Panu Ministrowi podjęty w dniu dzisiejszym Apel Prezydium NRL o zainicjowanie zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta idących w kierunku pełnej elektronizacji dokumentacji medycznej. W istocie bowiem bez elektronizacji zgód i oświadczeń dokumentacja medyczna nigdy nie będzie w pełni elektroniczna. Warto, aby resort zdrowia oficjalnie poparł ideę rychłego rozwiązania tego problemu, choćby po to, aby elektronizacja zgód i oświadczeń stała się trwałym elementem porównań oferowanych programów gabinetowych.

 

                         Z poważaniem

             Andrzej Cisło

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Dodane: 2021-05-11, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj