logo: NIL

NRL-ZRP.0212.1010.2021.ES

NRL-ZRP.KW-01036.2021

Warszawa, 16.08.2021 r.

 

                                                                                              Pan 

                                                                                             Adam Niedzielski

                                                                                             Minister Zdrowia 

           

                   Szanowny Panie Ministrze,

            W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane zarządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw utworzenia Centrum Digitalizacji Dokumentacji Medycznej w Chełmie (Dz. Urz. M.Z. poz. 58). Jego treść wskazuje, że w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęto prace zmierzające do wypracowania koncepcji utworzenia nowej jednostki organizacyjnej, która - jak można wywnioskować  z tytułu zarządzenia - będzie realizowała bliżej nieokreślone dotąd zadania związane z digitalizacją dokumentacji medycznej. 

Ponadto, charakter postawionych przed Zespołem zadań i jego skład sugerować mogą, że albo Centrum służyć będzie wyłącznie podmiotom, dla których Minister Zdrowia jest organem założycielskim, albo procesowi digitalizacji dokumentacji medycznej wyznaczono jakieś szczególne miejsce w długofalowej polityce państwa w zakresie obrotu dokumentacją  medyczną.

            Naczelna Rada Lekarska chciałaby więc poznać  jakie są zamierzenia, plany resortu dotyczące procesu digitalizacji dokumentacji medycznej, skoro za celowe uznano tworzenie nowej, odrębnej instytucji mającej zajmować się tym zagadnieniem. Nie ulega wątpliwości, że na mocy art.13b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666, ze zm.) zdigitalizowana dokumentacja medyczna jest pełnowartościowym nośnikiem opisanych w niej danych o: stanie zdrowia pacjenta i  udzielonych mu świadczeniach.

Ponieważ nie wiemy również jaki może być potencjalny zakres wniosków legislacyjnych, o których mowa w  § 2 pkt. 4 wskazanego na wstępie Zarządzenia, w przypadku gdyby miały rzutować na prawa lub obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą innych niż nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, za niezbędne należy uznać dołączenie do prac Zespołu ekspertów reprezentujących samorządy zawodów medycznych i innych organizacji reprezentujących świadczeniodawców.

            Jednocześnie informuję, że oczekuję na odpowiedź na pismo Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 lipca 2021 r. znak: NRL-ZRP.0212.909.2021.MK skierowane do Pani Anny Goławskiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie wypowiedzi na posiedzeniu Podkomisji Zdrowia ds. Organizacji Ochrony Zdrowia i Innowacyjności w Medycynie w dniu 23 czerwca br., na które do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

       

             Z poważaniem,

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

prof.dr hab.med. Andrzej Matyja

 

Dodane: 2021-08-17

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj