logo: NIL

Analiza Zespołu Radców Prawnych NIL- wypunktowane skutki proponowanych zmian

 

Przedmiotem krótkiego omówienia jest zasadnicza treść poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Podobnie, jak w poprzedniej, nieogłoszonej ustawie,  sens zmiany zasadza się na dodaniu odpowiednich przepisów do dotychczasowej treści art.7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dnetysty. 

Proces zmian rozpoczyna ust.2a

 

„2a. Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej można wyrazić zgodę na wykonywanie zawodu lekarza albo zgodę na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)     złożyła oświadczenie, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego mu zakresu czynności zawodowych;

2)     uzyskała zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające  wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

3)     ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4)     jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

5)     wykazuje nienaganną postawę etyczną;

6)     ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2;

7)     posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty , wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej,[...];

8)     posiada  dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej,[...]

9)     odbyła szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Kolejne kroki , w zasadzie zupełenie na oścież otwierające rynek pracy lekarzy, lekarzy dentystów, ale i pielegniarek oraz ratowników medycznych- w Galerii

Szczególnie brzemienny w skutki może być ust.9 zakładający przyznanie w okresie zagrożenia epidemicznego, na okres 5 lat prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty osobie niewykazującej jakiejkolwiek znajomości j.polskiego.

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj