Informacja została opracowana w oparciu o treść pisma Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 marca 2021 r., znak: 0114-KDIP1- 3.4012.94.2021.1.MPE.

INTERPRETACJA- pismo Krajowej Informacji Skarbowej 

            Pismo to jest indywidualną interpretacją podatkową, o której mowa w art. 14b ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 poz.1325, ze zm.). Interpretacje indywidualne są wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu w jego indywidualnej sprawie i dotyczą wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Co do zasady wyrażonej w art. 14k ust. 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Indywidualna interpretacja chroni więc osobę, która o taką interpretację wystąpiła.

Ponadto zgodnie z art. 14i § 2 i 3 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna, jej zmiana są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji, a także po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Na stronie tej  zamieszcza się też informację o zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej.

Interpretacja indywidualna może być więc również pewną informacją o sposobie wykładni i stosowaniu przepisów przez organy podatkowe  dla innych podmiotów, którzy znajdują się w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Jednakże w sytuacji, kiedy stan faktyczny danego podatnika jest odmienny od przedstawionego stanu faktycznego w danej interpretacji indywidualnej za celowe należy uznać samodzielne wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową, w której zostanie wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny zainteresowanego.

            Ponadto zgodnie z art. 14n § 4 pkt 2 Ordynacji podatkowej w przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów Krajowej Administracji Skarbowej stosuje się wskazany wyżej przepis art. 14 k. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, zgodnie z definicją zawarta w ordynacji podatkowej,  rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, w trakcie okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego.          

Z przedstawionej interpretacji, w ocenie Zespołu Radców Prawnych NIL wynika, że przepis art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług będzie miał zastosowania wyłącznie do lekarzy udzielających usług w zakresie opieki medycznej w ramach praktyk zawodowych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Obowiązek wymiany kas nie będzie natomiast dotyczył podmiotów leczniczych.

W przypadku pojawiających się wątpliwości co do zgodności stanu prowadzonej działalności ze stanem opisanym w interpretacji możliwe jest zawsze wystąpienie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem  o wydanie indywidualnej interpretacji.


Kwestia interpretacji przepisów dotyczących obowiązku wymiany przez podmiot leczniczy kasy rejestrującej na kasę rejestrującą on-line, której dotyczy wskazana na wstępie indywidualna interpretacja, była również przedmiotem:

 

 

 

Dodane: 2021-04-14

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj