14 marca 2020r. godz. 22:15

W Dzienniku Ustaw z 14 marca 2020r , pod poz.437 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Tekst rozporządzenia

Dla jasności dokonanych zmian publikujemy ten tekst wraz z objaśnieniami.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 14 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320) w § 24:

1) w ust. 1 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „5 dni roboczych”;[1]

 2) w ust. 6 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „7 dni”. [2]

§ 2. 1. Na wniosek świadczeniodawcy, w okresie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374),[3] należność, o której mowa w § 18 ust. 2  rozporządzenia zmienianego w § 1, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

 2. Podstawą wypłaty należności, o której mowa w ust. 1, jest rachunek składany w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.

3. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany do rozliczenia, w terminie do zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, środków wynikających z wypłaty świadczeniodawcy należności, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami § 18 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

 

[1] Nowe brzmienie ust.1 : 1.  Należności z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy oddział wojewódzki Funduszu wypłaca, za miesiąc poprzedni, w terminie 14 dni 5 dni roboczych po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji, o której mowa w § 17 ust. 2, oraz dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 5 i 7-8, z zastrzeżeniem § 25 i 26. Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy określony w umowie.

[2] Nowe brzmienie ust.6: 6.  Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, uwzględniając stan posiadanych środków finansowych i sytuację finansową świadczeniodawcy, może dokonać płatności należności za świadczenia udzielone w okresie krótszym niż okres sprawozdawczy, lecz nie krótszym niż 14 dni, 7 dni po spełnieniu przez świadczeniodawcę wymagań, o których mowa w ust. 1. Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy określony w umowie, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.

[3] okres 180 dni licząc od dnia 8 marca 2020r.

 

Komunikat  NFZ do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej     

W dniu 14 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Niniejsza zmiana umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na poprawę płynności finansowej i zachowanie poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu w okresie przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz przyśpieszenie przepływów finansowych do podmiotów leczniczych, które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COViD-19 ograniczają zakres działalności i czasowo zmniejszającą liczbę udzielanych planowych świadczeń.

Ponadto umożliwiono szybsze i częstsze (do 4 razy w miesiącu) przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków do świadczeniodawców skracając termin:

1) wypłaty należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej – do 5 dni roboczych (z aktualnych 14 dni);

2) rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej – do 7 dni (z aktualnych 14).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Niezależnie od tego oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymały zalecenie, aby płatności do świadczeniodawców realizowane były niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez świadczeniodawcę.

 

Dodane: 2020-03-14

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj