Szkolenia z zakresu medycyny estetycznej osób niewykonujących zawodu medycznego – nieuzasadnione wsparcie instytucji publicznych

 

Naczelna Rada Lekarska niezmiennie stoi na od lat prezentowanym stanowisku konieczności zarezerwowania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej do kompetencji lekarzy i lekarzy dentystów. Tym bardziej energicznie sprzeciwia się wszelkim formom wspierania prowadzenia działalności szkoleniowej w tej dziedzinie, adresowanym do osób niewykonujących zawodów lekarskich.

Jaskrawym przykładem takiego wsparcia przez publiczną instytucję była sprawa decyzji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty znak: WAK 110.64.2020.EB z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia placówce niebędącej podmiotem wykonującym działalność leczniczą akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formie szkoleń w zakresie (pisownia oryginalna) :

„medycyna estetyczna-

1.zabiegowiec w zakresie wypełnień ust level 1 i 2- 32h 

2.uniwersytet estetyki- kosmetologia pielęgnacyjna- 160h

3. uniwersytet estetyki- trener branży beauty -80h”

Z napływających do NRL  doniesień wynikało też, że firma, której udzielono tej akredytacji  wydawała osobom uczestniczącym w organizowanych przez tę placówkę kursach „Zaświadczenia o ukończeniu kursu akredytowanego (akredytacja zgodnie z decyzją  WAK.110.64,2020.EBz dn. 16.112020 r.)” potwierdzające, że wskazana osoba ukończyła kurs: „specjalista w zakresie wypełnień kwasem hialuronowym”.  Zaświadczenia te wydawane były na papierze zadrukowanym tłem giloszowym z literami RP, wykorzystującym wzory ustalone dla świadectw szkolnych. Treść tego dokumentu nie odpowiadała w ogóle zakresowi wskazanej decyzji o przyznaniu akredytacji i  sugerowała nabycie formalnych kwalifikacji do wykonywania zabiegów w zakresie wypełnień kwasem hialuronowym. Takie działanie należało ocenić jako niezgodne z przepisami prawa oświatowego, a nawet jako poświadczające nieprawdę. 

Ponadto, zgodnie z art.117 ustawy Prawo oświatowe kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:

1)kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2)kurs umiejętności zawodowych;

3)kurs kompetencji ogólnych;

4)turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

5)kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 Nie ma więc żadnej możliwości, aby w zgodzie z zacytowanym wyżej przepisem udzielić takiej akredytacji, gdyż temat (cyt.) „zabiegowiec w zakresie wypełniania ust level 1 i 2” (cokolwiek oznaczają te określenia) wyraźnie odnosi się do zabiegów inwazyjnych, co zastrzeżone jest do kompetencji zawodów medycznych, których kształcenie ustawiczne regulują odpowiednie ustawy.

Tym bardziej, że zgodnie z art.118 tegoż Prawa oświatowego, przyznanie akredytacji jest poświadczeniem wysokiego poziomu kształcenia. 

W tej sprawie powiadomione zostało Ministerstwo Edukacji Narodowej . Pismem DSKKZ-WKD.4220.5.2021.JN Ministerstwo Edukacji Narodowej  powiadomiło Naczelną Radę Lekarską o unieważnieniu decyzji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i cofnięciu tym samym akredytacji.

 

Niedawno do NRL wpłynęła informacja o prawdopodobnym następnym przypadku udzielenia akredytacji, opartego o tą samą podstawę prawną. W tej sprawie zwrócono się już w trybie dostępu do informacji publicznej do właściwego kuratora oświaty z wnioskiem o potwierdzenie, czy taka decyzja została wydana (nie widnieje bowiem w stosownym wykazie prowadzonym w BIP).

Dodane: 2021-10-04

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj