logo: NIL

W dniu 17 marca 2020 r. zostało opublikowane (Dz. U. z 2020 r. poz. 466) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zostało ono wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm. ).

W rozporządzeniu wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Zmiana zasad udzielania świadczeń na bloku operacyjnym, poprzez umożliwienie znieczulania pacjenta na bloku operacyjnym za zgodą lekarza kierującego oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza bez specjalizacji (będącego jednak w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii,), pod warunkiem spełnienia standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;

2. Zmiana organizacji przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, poprzez możliwość opuszczenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę w celu podjęcia pilnej interwencji u pacjenta znajdującego się poza oddziałem (przeprowadzenie resuscytacji lub innej interwencji ratującej życie pacjenta),
z wyłączeniem świadczeń związanych ze znieczuleniem pacjenta;

3. Zwiększenie liczby lekarzy uprawnionych do udzielania świadczeń przez okresowe traktowanie:

a) jako lekarzy specjalistów:

- lekarzy, którzy uzyskali potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz lekarzy, którzy mają uznany dorobek na podstawie art. 16 ust. 7 albo ust. 9 tej ustawy, oraz wystąpili do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. przedłużonej na podstawie § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów i złożyli z wynikiem pozytywnym część pisemną PES, nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako termin części ustnej PES wyznaczonego na podstawie § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

- lekarzy, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym część pisemną EDAIC (European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Examination), a termin egzaminu ustnego został odwołany,
w związku z zagrożeniem wywołanym COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako najbliższy termin tego egzaminu, w przypadku lekarza specjalisty z dziedziny anestezjologii
i intensywnej terapii - i traktowanie ich na równi z lekarzami specjalistami,

b) jako lekarzy w trakcie specjalizacji:

- lekarzy, którzy uzyskali potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz lekarzy, którzy mają uznany dorobek na podstawie art. 16 ust. 7 albo ust. 9 tej ustawy, oraz wystąpili do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. przedłużonej na podstawie § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako termin PES wyznaczonego na podstawie § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000046601.pdf 

Milena Dobrzyńska

Zespół Radców Prawnych NIL

Dodane: 2020-03-18, przez: Krzysztof

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj