logo: NIL

Informacja o przyznaniu "Prawa wykonywania zawodu felczera" na terenie Polski

(dla osób nie posiadających prawa wykonywania zawodu felczera w Polsce)

Aby wykonywać zawód felczera w Polsce, niezbędne są następujące dokumenty:

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

 1. dyplom ukończenia szkoły felczerskiej w Polsce,
 2. albo
 3. dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie UE, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów odrębnych:
  • decyzją Ministra Zdrowia potwierdzającą kwalifikacje zawodowe felczera,
  • uznawania w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne na podstawie umów międzynarodowych,
 4. albo
 5. zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu felczera nabytych w państwie członkowskim UE innym niż Rzeczpospolita Polska, uznanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002r. Nr 71, poz. 655 oraz z 003r. Nr 190, poz. 1864),
 6. oraz
 7. zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze państwa, w którym został wydany dyplom, że:
  • felczer posiada na terenie tego państwa prawo do wykonywania zawodu felczera, które nie zostało zawieszone ani którego nie został pozbawiony,
  • nie toczy się przeciwko felczerowi postępowanie w sprawach pozbawienia albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

Informacja na temat uznania kwalifikacji zawodowych jest dostępna na stronie: www.buwiwm.edu.pl


Inne wymagane dokumenty:

 1. Obywatele Unii Europejskiej:
  1. orzeczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu felczera - wydane w Polsce albo wymagane dla wykonywania zawodu felczera w państwie członkowskim, którego obywatelem jest felczer, lub w państwie członkowskim, z którego felczer przybywa. Jeśli dokumenty tego rodzaju nie są wymagane, za wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie odnoszące się do stanu zdrowia,
  2. wypełniony wniosek F1 (dostępny w siedzibie NIL lub w siedzibach okręgowych izb lekarskich), zawierający m.in.:
   • oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu felczera,
   • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wg prawa polskiego).
 2. Obywatele państw innych niż państwa członkowskie UE:
  1. orzeczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu felczera (wydane w Polsce),
  2. zaświadczenie o złożeniu egzaminu z języka polskiego - egzamin jest przeprowadzany przez NRL
  3. wypełniony wniosek F1 (dostępny w siedzibie NIL lub w siedzibach okręgowych izb lekarskich), zawierający m.in. - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wg prawa polskiego).

Dokumenty powinny zostać przesłane na adres: Zespół ds. rejestracji felczerów
Naczelna Izba Lekarska
Ul. Sobieskiego 110
00 - 764 Warszawa

Jeśli wszystkie warunki przyznania prawa wykonywania zawodu felczera są spełnione, Naczelna Rada wydaje "Prawo wykonywania zawodu felczera" w ciągu 3 miesięcy. Dokument ten zezwala zainteresowanej osobie na wykonywanie zawodu felczera na terenie Polski.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć do Naczelnej Rady Lekarskiej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W tym okresie decyzja nie podlega wykonaniu.

Wszelkie pytania proszę kierować do Pana Michała Kozika pod nr telefonu: (22) 559 13 19 lub na adres mailowy zrf [at] hipokrates.org