logo: NIL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 21 listopada 2019 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


STANOWISKO Nr 112/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o którym Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju poinformował w piśmie z dnia 6 listopada 2019 r., znak: DD6.8200.9.2019, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.


STANOWISKO Nr 113/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, o którym powiadomił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński, pismem z dnia 5 listopada 2019 r., znak: SZUZ.70.33.2019.EW, nie zgłasza uwag do projektu.


STANOWISKO Nr 114/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej, o którym powiadomił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński pismem z dnia 30 października 2019 r., znak: EZP.0212.9.2019.MG, zgłasza następujące uwagi do projektu.

Wątpliwości Prezydium budzi obszerność danych, które będą musieli przekazywać usługodawcy do Systemu Informacji Medycznej (SIM) w związku ze zdarzeniem medycznym. W szczególności Prezydium NRL z niepokojem przyjmuje projektowany zakres danych dotyczących świadczenia zdrowotnego.

W ocenie Prezydium obowiązkom raportowania do SIM mogą nie sprostać lekarze, którzy wykonują zawód w formie indywidualnych lub grupowych praktyk. Realizacja tych obowiązków wydłuży kolejki oraz zwiększy koszty działalności świadczeniodawców. Z uwagi na ww. wątpliwości zdaniem Prezydium NRL projekt rozporządzania, wymaga szczegółowej analizy pod kątem realnych możliwości realizacji przez usługodawców nakładanych na nich obowiązków.


STANOWISKO Nr 115/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym powiadomił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Janusz Cieszyński pismem z dnia 5 listopada 2019 r. znak: SZUZ.70.36.2019.KR, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia.


STANOWISKO Nr 116/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym powiadomił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Janusz Cieszyński pismem z dnia 5 listopada 2019 r. znak: SZUZ.70.36.2019.KR, zgłasza następujące uwagi to projektu.

Prezydium NRL pozytywnie ocenia projektowane rozwiązania, które umożliwiają świadczeniodawcom spełnienie obowiązku przyłączenia do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (dalej: Platformy P1) poprzez m.in. założenie konta w aplikacji gabinet.gov.pl. Wprowadzenie powyższej możliwości stanowi realizację postulatu samorządu lekarskiego wielokrotnie zgłaszanego Ministerstwu Zdrowia.

Jednocześnie Prezydium NRL negatywnie ocenia wprowadzenie kar umownych za niewykonanie przez świadczeniodawców obowiązku przyłączenia się do Platformy P1 w terminie przewidzianym w opiniowanym projekcie. W ocenie Prezydium NRL wprowadzanie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji w ochronie zdrowia nie powinno być sankcjonowane karami umownymi. Tworzenie informatycznego systemu ochrony zdrowia powinno opierać się na zasadach dobrowolności, zachęt (finansowych czy fiskalnych), a dopiero w dalszej perspektywie czasowej na ewentualnych metodach dyscyplinujących. Należy także wskazać, że wysokość obu projektowanych kar powinna zostać obniżona albowiem każda kara pieniężna nakładana na świadczeniodawcę pomniejsza środki finansowe przeznaczone na leczenie chorych. Ponadto, różnica pomiędzy karą przewidzianą dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne a przewidzianą dla pozostałych podmiotów powinna być większa. Kwotowo określona kara pieniężna będzie miała istotnie różny stopnień dolegliwości dla dużego szpitala klinicznego niż dla lekarza wykonującego indywidualną praktykę lekarską.

Dodane: 2019-11-22, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj