Wszyscy lekarze i lekarze dentyści, którzy studiowali w języku innym niż polski i chcieliby

w Polsce wykonywać swój zawód muszą zdać egzamin z języka polskiego lub posiadać dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 

Obowiązująca kolejność postępowania w celu zapisu na egzamin:

 

KROK 1.

Opłata za egzamin.

Bezwzględnym warunkiem zapisu na listę oczekujących na Egzamin jest w pierwszej kolejności wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł na konto NIL:

PKO-S.A. VII O/Warszawa nr 47 1240 1109 1111 0000 0516 2660 
(w rubryce Tytuł wpłaty należy wpisać: „Opłata za egzamin”, podać imię i nazwisko zdającego oraz numer telefonu).

KROK 2.

Skompletowanie następujących dokumentów:

–  potwierdzenie wniesienia opłaty,

–  wniosek o dopuszczenie do egzaminu wypełniony drukowanymi literami (wzór wniosku w załączeniu),

– kserokopię tłumaczenia na język polski dyplomu lekarza,

– kserokopię oryginału dyplomu,

– jeżeli obecnie używane nazwisko jest inne niż na dyplomie – kserokopię świadectwa zawarcia związku małżeńskiego lub kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska.

KROK 3.

Złożenie skompletowanych dokumentów.

Rozpoczęcie procedury egzaminacyjnej będzie możliwe po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, a niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Skompletowane dokumenty należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

– przesłać pocztą tradycyjną na adres: Komisja ds. Egzaminów z języka polskiego, Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa,

– dostarczyć osobiście na podany powyżej adres Komisji ds. Egzaminów z języka polskiego,

– wysłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: egzaminy@nil.org.pl (tylko w formacie PDF). Wówczas jedynie podpisany wniosek o dopuszczenie do egzaminu należy dosłać pocztą tradycyjną bądź dostarczyć osobiście.

KROK 4.

Oczekiwanie na kontakt (telefoniczny lub mailowy) z przedstawicielem Naczelnej Izby Lekarskiej w celu umówienia terminu egzaminu.

KROK 5.

Przystąpienie do egzaminu.

UWAGA:

W przypadku niestawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie, bez względu na okoliczności (usprawiedliwione bądź nieusprawiedliwione) wniesiona opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

W przypadku chęci ponownego zapisu na egzamin obowiązują kroki od nr 1 do 5.

 

Informacje ogólne o Egzaminie z języka polskiego

 

Egzamin składa się z następujących części:

1) część A – sprawdzian pisemny – dyktando z nośnika elektronicznego;

2)część B – sprawdzian testowy – rozumienie tekstu mówionego z nośnika elektronicznego;

3) część  C – sprawdzian ustny – umiejętność czytania i rozumienia tekstu czytanego przez zdającego;

4) część  D – sprawdzian praktyczny – umiejętność symulowanego zbierania wywiadów lekarskich i udzielania porad pacjentom, a w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie dwóch wybranych problemów medycznych.

Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie z każdej części egzaminu co najmniej 55 % liczby punktów możliwych do uzyskania.

Kolejne przystąpienie do egzaminu może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia niezdanego egzaminu.

Zaproszenie na egzamin zostanie wysłane co najmniej 2 tygodnie przed spodziewanym terminem egzaminu.

 

Uprzejmie informujemy, że czas oczekiwania na egzamin na chwilę obecną wynosi około
1 miesiąca od daty złożenia dokumentów.

 

 

Egzaminy poprawkowe

 

KROK 1.

Opłata za egzamin.

Bezwzględnym warunkiem zapisu na listę oczekujących na Egzamin poprawkowy jest

w pierwszej kolejności wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł.

PKO-S.A. VII O/Warszawa nr 47 1240 1109 1111 0000 0516 2660
(w rubryce Tytuł wpłaty należy wpisać: „Opłata za egzamin”, podać imię i nazwisko zdającego oraz numer telefonu).

KROK 2.

Skompletowanie następujących dokumentów:

–  potwierdzenie wniesienia opłaty

–  wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego wypełniony drukowanymi literami (wzór wniosku - w załączeniu)

     (bez pozostałych dokumentów, złożonych podczas wcześniejszego podejścia do egzaminu)

KROK 3.

Złożenie skompletowanych dokumentów.

Rozpoczęcie procedury egzaminacyjnej będzie możliwe po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, a niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Skompletowane dokumenty można złożyć w jeden z następujących sposobów:

– przesłać pocztą tradycyjną na adres: Komisja ds. Egzaminów z języka polskiego, Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa,

– dostarczyć osobiście na podany powyżej adres Komisji ds. Egzaminów z języka polskiego,

– wysłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: egzaminy@nil.org.pl (tylko w formacie PDF). Wówczas jedynie podpisany wniosek należy dosłać pocztą tradycyjną bądź dostarczyć osobiście.

KROK 4.

Oczekiwanie na kontakt (telefoniczny lub mailowy) z przedstawicielem Naczelnej Izby Lekarskiej w celu umówienia terminu egzaminu.

KROK 5.

Przystąpienie do egzaminu poprawkowego, podczas którego zdawane są jedynie części niezaliczone podczas wcześniejszego egzaminu.

 

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO PRZEZ OSOBĘ,

KTÓRA POSIADA OBYWATELSTWO POLSKIE ALBO OBYWATELSTWO PAŃSTWA

CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ

1) świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;

2) świadectwo złożenia:

a) Lekarskiego Egzaminu Państwowego,

b) Lekarskiego Egzaminu Końcowego,

c) Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego,

d) Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,

e) Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego,

f) Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

– uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim;

3) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania

zawodu lekarza albo lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydany na terytorium innego państwa  członkowskiego Unii Europejskiej.

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 2024.05.06

Dodane: 2019-03-27, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj