logo: NIL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 5 czerwca 2020 r. przyjęło:

 • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
 • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
 • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
 • STANOWISKO w sprawie poselskiego projektu ustawy o Komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach związanych z zachowaniami o charakterze pedofilskim osób duchownych

 

STANOWISKO Nr 59/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, przesłanym przy piśmie Pani Józefy Szczurek-Żelazko Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r. znak: KNR.0210.1.2020.LT, zgłasza następujące uwagi.

Pozytywnie oceniając podwyższenie wynagrodzenia lekarzy odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowczo podkreśla, że samorząd lekarski domaga się realizacji postulatów określonych wyrażone w Apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty tj. zapewnienie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej.

Przewidzianemu w opiniowanym projekcie podwyższeniu wynagrodzenia lekarzy rezydentów musi towarzyszyć podwyższenie minimalnego wynagrodzenia lekarzy specjalistów. Konsekwencją opiniowanej ustawy nie może być bowiem doprowadzenie do sytuacji, w której lekarz specjalista będzie otrzymywał wynagrodzenie niższe od lekarza odbywającego specjalizację. Problem ten w szczególności dotknie lekarzy zatrudnionych w szpitalach uniwersyteckich, gdzie większość specjalistów zatrudniona jest w niepełnym wymiarze etatu.

W ocenie Prezydium będzie to prowadziło do rezygnacji lekarzy z wykonywania zawodu w szpitalach.

 

STANOWISKO Nr 60/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, o którym powiadomiła Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 28 maja 2020 r., znak: KNLU. 0210. 13. 2020.AC, zgłasza następujące uwagi:

 1. W odniesieniu do limitu przyjęć na kierunek lekarski:

  Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża poparcie dla podwyższenia limitu przyjęć na kierunek lekarski, gdzie ogółem limit ten zwiększa się o 120 miejsc w porównaniu do roku poprzedniego. Zwiększenie limitu przyjęć jest od dawna postulowane przez samorząd lekarski, a konieczność zwiększenia liczby studentów kształcących się w zawodzie wynika z rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, konieczności zapewniania pacjentom odpowiedniej dostępności do świadczeń oraz istnienia luki pokoleniowej w wielu dziedzinach medycyny.

  Jednocześnie Prezydium NRL negatywnie ocenia zwiększenie limitu przyjęć na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku innym niż polski, gdzie limit ten zwiększa się aż o 84 osoby, podczas gdy na  studia w prowadzone w języku polskim limit został zwiększony tylko o 36 osób. Wskazać należy, że występujący aktualnie wzrost zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Polsce, może spowodować dramatyczne problemy z dostępnością do tych świadczeń w niedalekiej przyszłości i w związku z tym w ocenie Prezydium NRL rozkład miejsc na uczelniach medycznych powinien preferować przyszłych lekarzy kształcących się w języku polskim.

  Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski powinno wiązać się  z większym finansowaniem uczelni medycznych. Niespełnienie tego warunku grozi bowiem znaczącym obniżeniem standardów i jakości dotychczasowego kształcenia poprzez konieczność edukacji większej liczby studentów za poprzednio ustalone poziomy finansowania.

 2. W odniesieniu do limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny:

  Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia propozycję zwiększenia limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny.

  Prezydium podkreśla, iż pomimo wielokrotnego podnoszenia przez samorząd lekarski postulatu zmniejszenia limitu przyjęć na kierunek lekarsko - dentystyczny – przedmiotowy projekt rozporządzenia zakłada jego ponowne zwiększenie. W roku akademickim 2019/2020 limit miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym wynosił ogółem 1398, a z kolei w projektowanym rozporządzeniu liczba przyjęć wynosi 1408 tj. o 10 miejsc więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

  Wobec powyższego Prezydium NRL ponownie przypomina, że zgodnie z art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych studiów.

  Uzasadnienie opiniowanego projektu rozporządzenia ogranicza się do ogólnego stwierdzenia, że „załączniki do projektowanego rozporządzenia zostały sporządzone m.in. na podstawie propozycji uczelni posiadających uprawnienia do kształcenia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym,  przy uwzględnieniu w szczególności możliwości dydaktycznych poszczególnych uczelni oraz zapotrzebowania na absolwentów ww. kierunków”, - należy zauważyć, że uzasadnienie projektu nie wskazuje jednak na przeprowadzenie wcześniejszej analizy zagadnienia pod kątem rzeczywistego spełnienia przesłanek z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przede wszystkim Prezydium zwraca uwagę, iż uzasadnienie do projektu rozporządzenia nie zawiera danych dotyczących faktycznej liczby lekarzy dentystów, którzy są potrzebni do zabezpieczenia należytego poziomu leczenia stomatologicznego, co świadczy o tym, że przyjęte założenia w zakresie limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny nie są wynikiem szerokiego spojrzenia na model kształcenia lekarzy dentystów. Z treści uzasadnienia projektu rozporządzenia, jak również z Oceny Skutków Regulacji nie wynika, aby zbadano, czy zwiększeniu limitu przyjęć na kierunku lekarsko – dentystycznym towarzyszy odpowiednie zwiększenie możliwości nauczania po stronie uczelni, z zapewnieniem odpowiedniego poziomu kształcenia oraz należytej realizacji praktycznych elementów programu studiów.

  Prezydium NRL zwraca uwagę, że pozytywny wpływ w tym zakresie miałby wzrost liczby specjalistów w dziedzinie stomatologii, a nie wzrost liczby absolwentów studiów stomatologicznych, na co samorząd lekarski wielokrotnie zwracał uwagę.

  Prezydium NRL wskazuje, że zwiększanie limitu przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym skutkować będzie obniżeniem jakości kształcenia zarówno teoretycznego jak i praktycznego na tym kierunku, zaś rosnąca liczba absolwentów stomatologii, przewyższająca zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, w sposób znaczny utrudni tym osobom wykonywanie zawodu lekarza dentysty.

  Mając na uwadze powyższe, Prezydium NRL negatywnie ocenia proponowany wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny, wnosząc tym samym o zmniejszenie tego limitu w roku akademickim 2020/2021.

 

STANOWISKO Nr 61/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty przesłanym przy piśmie Pani Józefy Szczurek- Żelazko, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 21 maja 2020 r., (znak: KNLU. 0210.7. 2020KNLU. 0210.7. 2020.AC), zgłasza następujące uwagi do projektu:

Krajowy Zjazd Lekarzy wielokrotnie wypowiadał się na temat oczekiwanego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy i lekarzy dentystów. W stanowisku nr 3 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów wskazano, że wynagrodzenie otrzymywane przez lekarza i lekarza dentystę w trakcie stażu podyplomowego powinno być równe co najmniej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że od dnia 1 lipca 2020 r. stażysta będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 2.900 zł. Zdaniem samorządu lekarskiego wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2900 zł brutto za pracę lekarza i lekarza dentysty w trakcie stażu podyplomowego jest nieadekwatne do poziomu zdobytego wykształcenia, charakteru wykonywanej pracy, a także odpowiedzialności spoczywającej na osobach wykonujących te zawody. Przewidziane w projekcie wynagrodzenie osoby odbywającej staż podyplomowy jest niewiele wyższe od płacy minimalnej określonej na rok 2020.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że proponowanie takiego wynagrodzenia młodym lekarzom nie przystaje do warunków obecnego rynku pracy i nie stanowi zachęty do pozostawania i wykonywania zawodu w Polsce.

 

STANOWISKO Nr 62/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o Komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach związanych z zachowaniami o charakterze pedofilskim osób duchownych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o Komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach związanych z zachowaniami o charakterze pedofilskim osób duchownych, przesłanym przy piśmie Pana Dariusza Salamończyk Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP z dnia 26 maja 2020 r., znak: SPS-WP-173-95/20, nie widzi potrzeby powoływania kolejnej komisji o zakresie kompetencji podobnym do Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, powołanej ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Dodane: 2020-06-05, przez: Alicja

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj