Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 24 września 2021 r. przyjęło:

  • APEL do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wprowadzenie jednolitych zasad organizacji udzielania świadczeń stomatologicznych po wygaśnięciu obecnie obowiązujących umów w rodzaju: Leczenie stomatologiczne
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności
  • STANOWISKO w sprawie planu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych
  • STANOWISKO w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

Apel Nr 9/21/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 24 września 2021 r.

do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

o wprowadzenie jednolitych zasad organizacji udzielania świadczeń stomatologicznych po wygaśnięciu obecnie obowiązujących umów w rodzaju: Leczenie stomatologiczne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wprowadzenie jednolitych zasad organizacji udzielania świadczeń stomatologicznych po wygaśnięciu w drugiej połowie 2022 r., na terenie większości województw, umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: Leczenie stomatologiczne.

W końcu czerwca przyszłego roku wygasają pięcioletnie umowy o udzielanie świadczeń stomatologicznych w większości województw w kraju. Dyrektorzy niektórych oddziałów wojewódzkich Funduszu przedkładają gabinetom stomatologicznym propozycję przedłużenia umowy. Proponowany termin obowiązywania aneksu w jednym przypadku sięga do końca 2022 roku, w innym zaś do połowy roku 2023 r. Jako niezwykle ważną okoliczność należy wskazać treść przepisu będącego podstawą prawną zawarcia takiego aneksu, a mianowicie przepis art.18 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.,567) Przepis ten sugeruje bowiem, że przyjęcie takiej procedury oznacza przeprowadzenie postępowania konkursowego dopiero po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Środowisko Stomatologiczne od dawna domaga się gruntownej zmiany wyceny świadczeń gwarantowanych. Z sumy wszystkich postulatów zrealizowano praktycznie rzecz biorąc dotąd jedynie podniesienie o 0,2 współczynnika korygującego wartość świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży oraz tabelę punktową w części dotyczącej procedur endodontycznych. Obecnie trwają prace w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jednak dotyczą one tylko wyceny świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych.

Ponadto należy wskazać, że na terenie kraju w ostatnim czasie unieważniono kilkadziesiąt postępowania konkursowych z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. Trudno sobie zatem wyobrazić, że prolongowanie dotychczasowych warunków umów na praktycznie nieoznaczony okres spotka się z aprobatą świadczeniodawców – stomatologów. Obowiązująca wycena punktu rozliczeniowego pochodzi sprzed wielu lat, nie uwzględnia w ogóle wymogów ostatniej regulacji płac w podmiotach leczniczych, powszechnej inflacji i zapowiadanych podwyżek świadczeń niezbędnych do utrzymania poradni zabiegowej.

W związku z powyższym Prezydium NRL apeluje do Prezesa Funduszu o :

  • spowodowanie wstrzymania działań zmierzających do przedłużenia istniejących umów, albo
  • rozpoczęcie rzetelnych negocjacji na temat wartości ceny za punkt rozliczeniowy w projektowanych aneksach.

 

STANOWISKO Nr 100/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności, o którym poinformowano w piśmie Pana Michała Wosia - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r., znak: DLPK-V.465.5.2020, nie zgłasza uwag do projektu.

 

STANOWISKO Nr 101/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie planu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z oburzeniem przyjęło zapowiedź Ministra Zdrowia, dotyczącą planu kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapowiadana zmiana sposobu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów obniży standardy ich kształcenia, a to całkowicie kłóci się z zasadniczym celem procedowanego aktualnie projektu ustawy o jakości. Co najważniejsze takie przygotowanie zawodowe lekarzy będzie przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów i ich bezpieczeństwa, jak i ewentualnych absolwentów takich uczelni. Prezydium NRL zwraca ponadto uwagę, iż zapewnienie odpowiedniej liczby dobrze wykształconych lekarzy i lekarzy dentystów nie może odbywać się w oderwaniu od zapewnienia odpowiedniej kadry szkolącej. Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów powinno bezwzględnie zachować charakter uniwersytecki.

Samorząd lekarski, który przyznaje prawo zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz sprawuje pieczę nad jego należytym i sumiennym wykonywaniem powinien być w pierwszej kolejności szczegółowo zapoznany z projektowanymi zmianami modelu kształcenia lekarzy oraz mieć wpływ na ich kształt.

 

STANOWISKO Nr 102/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego przesłanej przy piśmie Dariusza Salamończyka Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 2 września 2021 r., znak: SPS-WP 020.272.7.2021, nie zgłasza uwag do projektu.

Dodane: 2021-09-27, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj