logo: NIL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 14 stycznia 2022 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
  • STANOWISKO w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego

 

STANOWISKO Nr 5/22/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, o którym poinformował Pan Bernard Waśko - Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych pismem z dnia 4 stycznia 2022 r., znak: DGL.0210.26.2021 2022.892.BEW, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 6/22/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, o którym powiadomił Zastępca Prezesa NFZ, Pan Bernard Waśko, pismem znak: DGL.0210.27.2021 2022.1003.BEW, z dnia 3 stycznia 2022 r., zgłasza następujące uwagi do projektu zarządzenia.

Wskazane w załączniku nr 3 do projektu wymagania wobec świadczeniodawców realizujących programy lekowe mogą doprowadzić do wyeliminowania mniejszych ośrodków co, szczególnie w czasie pandemii COVID-19 i przekształcania dużych szpitali w placówki tymczasowe, będzie skutkowało zaburzeniem dostępności leczenia w ramach programów lekowych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że przekształcanie dużych jednostek w szpitale tymczasowe w praktyce minimalizuje dostępność świadczeń standardowych. W związku z tym w ocenie Prezydium NRL wprowadzanie zmian legislacyjnych prowadzących do skoncentrowania programów lekowych tylko wokół ośrodków – które w praktyce charakteryzują się obecnie bardzo ograniczoną dostępnością dla pacjentów – istotnie zagraża funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej.

Rozwiązaniem, które po części mogłoby realizować założenia Projektodawcy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostępu do świadczeń dla pacjentów, jest podzielenie katalogu programów na 2 części - programy, które faktycznie zawierają rzadkie choroby lub wymagające trudno dostępnej diagnostyki (np. choroby rzadkie, genetyczne, porfirie, zaawansowane postacie nowotworów) i inne, które takowych nie wymagają np. choroba Leśniowskiego-Crohna, WZJG czy łuszczyca, nowotwory skóry, ZZSK, SM czy mukowiscydoza. W sytuacji zastosowania takiego rozwiązania diagnostyka i leczenie bardziej powszechnych schorzeń mogłyby być realizowane przez mniejsze ośrodki ale za to bardziej dostępne dla pacjentów, natomiast choroby rzadkie byłyby przypisane dużym ośrodkom.

Jednocześnie zdaniem Prezydium NRL zaproponowane przez Projektodawcę ryczałty za diagnostykę w programach lekowych zaniżają wycenę wielu procedur, kwoty ryczałtów w niektórych pozycjach nie pokrywają nawet częściowych kosztów niezbędnych do wykonania pełnej diagnostyki w poszczególnych schorzeniach. Takie postępowanie, w połączeniu z ograniczeniem dostępności świadczeń, może uniemożliwić pacjentom podjęcie leczenia.

 

STANOWISKO Nr 7/22/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego, o którym poinformował Pan Waldemar Kraska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 19 grudnia 2021 r., znak: DLU.0210.24.2021.2,  nie zgłasza uwag do projektu.

Dodane: 2022-01-17, przez: Iwona

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj