Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 3 czerwca 2022 r. przyjęło:

STANOWISKO Nr 1/22/P-IX

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2290), o którym poinformował Pan Dariusz Salomończyk Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu pismem z dnia 24 maja 2022 r., znak: SPS-WP.020.154.3.2022, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Prezydium pozytywnie ocenia dostrzeżenie przez projektodawcę potrzeby prowadzenia kursów z języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać w Polsce uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych. Potrzeba uzyskania przez te osoby odpowiednich kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego podnoszona była już w stanowisku Nr 6/22/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 marca 2022 r., w sprawie projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Odnosząc się do szczegółowych rozwiązań zawartych w projektowanej ustawie Prezydium wskazuje, że w dodawanym przepisie art. 22i, należy umożliwić ubieganie się o dofinansowanie szkoleń z języka polskiego dla obywateli Ukrainy również Wojskowej Izbie Lekarskiej oraz Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Projektowany przepis przewiduje możliwość dofinansowania szkoleń organizowanych przez okręgowe izby lekarskie pomijając zarówno Wojskową Izbę Lekarską jak i Naczelną Izbę Lekarską. Naczelna Izba Lekarska posiada duży potencjał szkoleniowy, dysponuje odpowiednią bazą szkoleniową i posiada doświadczenie w organizacji szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów, dlatego pominięcie w przedmiotowej regulacji Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Wojskowej Izby Lekarskiej jest zupełnie niezrozumiałe i niezasadne.

Wobec powyższego Prezydium proponuje, aby projektowany przepis art. 22i ust. 1 pkt 1 otrzymał brzmienie:

„1) art. 61 ust. 1 – na wniosek okręgowej izby lekarskiej, Wojskowej Izby Lekarskiej lub Naczelnej Izby Lekarskiej, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342), zwanymi dalej „izbą lekarską”;”.

W konsekwencji tej zmiany należy w dalszych jednostkach redakcyjnych tego przepisu oraz w art. 10 projektowanej ustawy konsekwentnie zastąpić wyrazy „okręgowa izba lekarska” wyrazami „izba lekarska”.

Wątpliwości budzi treść projektowanego art. 22i ust. 2 zdanie drugie, który przewiduje, że obywatel Ukrainy może wziąć udział w maksymalnie trzech szkoleniach. Ograniczenie to jest niemożliwe do zweryfikowania przez organizatora szkolenia na etapie ubiegania się o dofinansowanie, czy na etapie zapisów na szkolenie. Należy zatem wyraźnie wskazać, że przekroczenie limitu trzech szkoleń nie może stanowić podstawy do zakwestionowania, czy cofnięcia dofinansowania.

Dodane: 2022-06-03, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj