logo: NIL

Komunikat

po posiedzeniu Prezydium KS NRL

w dniu 3 kwietnia  2020r.

ważne dla tego Komunikatu:
Komunikat z 28 marca.

 

 

I. Przestrzeganie zakresu świadczeń stomatologicznych określonego w Zaleceniach MZ z 25 marca br:

Powodem zajęcia się tym tematem są napływające do NRL uwagi Kolezanek i Kolegów, że zgłaszane przez nich przypadki udzielania rutynowej gamy świadczeń wywołuje niekiedy, w warunkach silnej lokalnie konkurencji zjawisko "przymusu" takiego samego trybu pracy przez pozostałe gabinety.  W związku więc z pytaniami o obligatoryjność wprowadzonych Zaleceniami: zakresu i procedur udzielania świadczeń Prezydium KS NRL zwraca uwagę, że choć Zalecenia nie są aktem prawa powszechnie obowiązującego, są niezwykle ważnym dokumentem.  W związku z tym, że zostały opracowane przez konsultantów krajowych warto zwrócić uwagę na następującą argumentację:

  1. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. 2019, poz. 886) do zadań konsultantów należy m.in.wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolne dla organów administracji rządowej. Wydane zalecenia są elementem wydawania przez konsultantów krajowych opinii na rzecz Ministra Zdrowia. Jeśli więc Minister Zdrowia publikuje takie zalecenia i przesyła je do organizacji zrzeszającej lekarzy i lekarzy dentystów , to wyznaczają one standard postepowania oczekiwanego od podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
  2. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 118 ustawy o działalności leczniczej Minister właściwy do spraw zdrowia ma prawo przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych pod względem:
  • zgodności z prawem 
  • medycznym.

Kontrola Ministra Zdrowia może być przez niego zlecona konsultantom krajowym (art.119 ustawy o działalności leczniczej), oczywiste jest więc, że delegując konsultantów do takiej czynnosci minister wyposażałby ich w prawo oceny stosowanych procedur.

3. Kluczowy wydaje się natomiast art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który stanowi: „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”. Reguły aktualnej wiedzy medycznej i należytej staranności w codziennej praktyce lekarzy i w praktyce orzeczniczej sądów są ustalane przez odwołanie się do różnego rodzaju standardów postępowania medycznego określanych przez towarzystwa naukowe czy konsultantów krajowych w danej dziedzinie. Nie są to zatem normy prawne, lecz wskazania dookreślające zachowanie wymagane przez przepisy prawa. Podstawą przeprowadzenia każdego zabiegu jest prawidłowe ustalenie wskazań. Zalecenia ograniczają na czas epidemii wskazania do przeprowadzania zabiegów. Wykonywanie więc tradycyjnego zakresu świadczeń  może spotkać się z zarzutem nieprawidłowo ustalonych wskazań do zabiegu-rzecz niezwykle ważna.

II. Zabezpieczenie świadczeń doraźnych 

Na stronie internetowej NFZ widnieje komunikat "Opieka stomatologiczna w czasie epidemii COVID-19"

Jeśli jest coś, co należałoby wyjaśnić w dialogu z NFZ, którego Fundusz niestety konsekwentnie odmawia, to zabezpieczenie dla pacjentów kwarantannowanych organizowane w specjalnie przygotowanych do tego gabinetach. Wyjaśnienia wymagałaby nie sama intencja ich zakontraktowania, ile sposób dotarcia pacjentów do tych gabinetów (pacjenci w kwarantannie nie mogą opuszczać mieszkań)

Na stronach oddziałów wojewódzkich Funduszu widnieją listy gabinetów udzielających świadczeń. Jak widać z wielu przesłodzonych przykładów są one aktualizowane i zawierają w wielu przypadkach całkiem pokaźny spis czynnych placówek.

Prezydium KS NRL przypomina wszystkim tym placówkom , aby w razie zawieszenia dzialanosci dopełniały obowiązku powiadomienia o tym Funduszu. NFZ nie ma innej możliwości weryfikacji aktualności publikowanych przez siebie list, jak tylko odjęcie od listy zawartych umów tych placówek, które realizują bądź przerwę w udzielaniu świadczeń , bądź zawieszenie przyjęć z przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć. Jest to więc kwestia naszej wspólnej troski o wiarygodnośc tych list. Wszelkie zawiłości dotyczące zastosowania prawa do zawieszenia przyjęć (§9 ust.5 OWU) zostały wyjaśnione w Komunikacie z dnia 28 marca. Jednocześnie w piśmie do Prezesa NFZ z dnia 31 marca  Prezes NRL podniósł tę sprawę zwracając uwagę, iż fakt skorzystania przez placówkę z tego uprawnienia nie może skutkować żadnymi sankcjami. Podtrzymujemy nasze stanowisko o konieczności zwiększenia fiannasowania placówek udzialających pomocy doraźnej. Problemem jest- jak wspomniano na wstepie- brak reakcji MZ i NFZ na kierowane do nich wystąpienia.

 

III. Plan pracy KS NRL

Prezydium KS NRL nakreśliło plan pracy na najbliższy okres. Priorytetem w nadchodzących tygodniach będzie zintensyfikowanie działań na rzecz zwrócenia uwagi władz publicznych na konieczność objęcia branży medycznej wsparciem należnym sektorowi w szczególny sposób dotkniętemu skutkami pandemii. Na www zamieszczone zostaną tez niezbędne materiały informacyjne wyjaśniające znaczenie i sposób skorzystania z już wprowadzonych działań osłonowych.

 

Przewodniczący KS NRL
Andrzej Cisło

Dodane: 2020-04-04, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj