logo: NIL

Na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym Rada Ministrów wydaje rozporządzenie ws Narodowego Programu Zdrowia, który to plan sporządza się na 5 lat. Naczelna Izba Lekarska otrzymała do zaopiniowania projekt tego dokumentu. W obecnym programie, który siłą rzeczy trzeba traktowac jako plan działań w zakresie zdrowia publicznego znalazło się 5 zagadnień- celów operacyjnych:

  1. Profilaktyka nadwagi i otyłości;
  2. Profilaktyka uzależnień;
  3. Promocja zdrowia psychicznego;
  4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne;
  5. Zdrowe i aktywne starzenie się.

Projekt Rozporządzenia na serwerze RCL

Dla członków Komisji Stomatologicznej NRL jasne było od początku, że wobec tak dużego stopnia niedocenienia znaczenia zdrowia jamy ustnej, tak mizernego wskaźnika nakładów NFZ na ten rodzaj świadczeń i braku koncepcji zmiany nalezy domagac się ujęcia profilaktyki i leczenia schorzeń j.ustnej w tym Programie.

8 stycznia 2021r. Prezydium NRL podjęło Stanowisko opiniujące ten projekt

Pełny tekst Stanowiska PNRL z 8 stycznia 2021r.

Część poświęcona profilaktyce i leczeniu schorzeń jamy ustnej:

5. Proponuje się uzupełnienie wymienionych w projekcie rozporządzenia celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia o cel, jakim powinna być profilaktyka i leczenie schorzeń jamy ustnej.

W związku z tym, w załączniku do rozporządzenia należy:

  1. w pkt II dodać pkt 6 w brzmieniu: „6. Profilaktykę i leczenie schorzeń jamy ustnej”;
  2. dodać pkt VI w postaci tabeli:

VI.           Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 6: Profilaktyka i leczenie schorzeń jamy ustnej

 

Lp.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Realizator

Tryb realizacji

1.

Dostosowanie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego do wymogów efektywnej opieki stomatologicznej. Przegląd zasad realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne  i ich finansowania pod kątem zapewnienia stabilnej opieki stomatologicznej.

2021–2023

MZ, NFZ

zadanie własne

2.

Przegląd standardów organizacyjnych leczenia pod kątem niezbędności włączenia do nich obowiązkowych konsultacji stomatologicznych.

2021–2023

MZ

zadanie własne

 

Uzasadnienie:

 

Profilaktyka schorzeń jamy ustnej ma wszelkie cechy zagadnienia wypełniającego kryteria kwalifikujące do rozpatrywania go pod kątem zdrowia publicznego. Powszechność tych schorzeń i ich wpływ na ogólny stan zdrowia, poziom cywilizacyjnego rozwoju, ale nade wszystko na dobrostan pacjenta (jakość życia, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt. 1 ustawy o zdrowiu publicznym) stawia  zapobieganie im w szeregu ważnych polityk w obszarze zdrowia publicznego. [ skala problemu mierzona choćby frekwencją próchnicy wśród dzieci i młodzieży
i skuteczny wpływ poprawy zdrowia jamy ustnej dla poprawy poziomu życia wypełniają kryteria zawarte w instrukcji upoważnienia ustawowego art. 9 ustawy o zdrowiu publicznym].

Wymaga też koordynacji działań różnych organów  na szczeblu centralnym, jak też jednostek samorządu terytorialnego.Nie sposób nie dodać, że właśnie dysfunkcje układu stomatognatycznego(w szczególności te wywołane najczęściej brakami w uzębieniu) powodują przejście pacjentów na niekorzystną z punktu widzenia celów operacyjnych określonych
w pkt. 1 dietę.

Argumentem przemawiającym za koniecznością umieszczenia zaproponowanych działań w NPZ jest brak jednolitej wizji roli, jaką polityka państwa chce przypisać stomatologii. Najbardziej wyrazistym dowodem jest systematyczny spadek udziału leczenia stomatologicznego w wydatkach przeznaczonych na zakup świadczeń w budżecie NFZ. Następujący rok w rok od 2008 r. spadek tego wskaźnika doprowadził do stanu, w którym w roku 2021 udział ten wynosi 1,9%.

Stąd, w proponowanych zmianach ujęto działania własne MZ i NFZ, polegające na prawidłowym osadzeniu polityki schorzeń jamy ustnej w celach strategicznych ochrony zdrowia w Polsce.

Nie bez znaczenia dla ogólnego stanu zdrowia pacjentów jest pomijanie w leczeniu specjalistycznym konsultacji stomatologicznych, co poprzez brak informacji dla pacjenta o konieczności leczenia jamy ustnej pogarsza stan samej jamy ustnej,  jak też poprzez utrzymywanie pierwotnych ognisk zakażenia rzutuje na przebieg wielu chorób. Stąd niezbędny wydaje się być przegląd standardów organizacyjnych leczenia pod kątem włączenia do nich obowiązkowych konsultacji stomatologicznych.

 

Dodane: 2021-01-08

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj