STANOWISKO Nr 116/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, o którym poinformował Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka pismem z dnia 23 września 2020 r., znak: PR.LE.023.6.2020, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Uwaga o charakterze ogólnym:

     W przypadku wymogów dla jednostek ochrony zdrowia wykonujących procedury radiologiczne z zakresu stomatologii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że konieczne jest uwzględnienie zasadniczej różnicy pomiędzy tym rodzajem świadczeń a pozostałymi. Jest nią brak obowiązku uzyskiwania zgody pod rządami ustawy Prawo atomowe w wersji sprzed nowelizacji, która weszła w życie 23 września 2019 r.  Według dość wiarygodnych danych stomatologicznych procedur radiologicznych innych niż zdjęcia wewnątrzustne udziela około 3300 jednostek ochrony zdrowia. Do 23 września 2019 r. ich wykonywanie regulowały procedury wzorcowe. Analizując sytuację placówek medycznych, które przed nowelizacją posiadały takie zgody a placówek stomatologicznych wykonujących procedury rtg pantomograficznego czy cefalometrii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dochodzi do wniosku o zasadniczych podobieństwach pomiędzy sytuacją obu wspomnianych kategorii podmiotów. Placówki stomatologiczne w wykonywaniu procedur radiologicznych nie działały w prawnej próżni. Obowiązywały je ustalenia Obwieszczenia MZ ws. wykazu procedur wzorcowych. Jeśli w swej działalności nie uchybiały im, działały zgodnie z prawem. Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że należałoby rozwiązanie zawarte w projekcie rozporządzenia zastąpić systemem przeszkoleń pracowników placówek stomatologicznych występujących o wydanie zgody. Przy projektowaniu systemu przeszkoleń (w przypadku stomatologii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, aby objęły one wykonujących procedury tomografii wiązki stożkowej), ważne jest umożliwienie uzyskania akredytacji przez wszystkie podmioty, które zapewnią opisane w projektowanym rozporządzeniu warunki przeprowadzenia takich przeszkoleń.

     W przypadku procedur stomatologicznych innych niż tomografia wiązki stożkowej, fakt ich wykonywania zgodnie z procedurami wzorcowymi przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia powinien uzasadniać zastosowanie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje dodanie odrębnego paragrafu do projektu rozporządzenia w brzmieniu: „Przepis art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1593) stosuje się odpowiednio także do podmiotów, które prowadziły przed wejściem w życie rozporządzenia działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące za pomocą rentgenowskich aparatów stomatologicznych i stosowały procedury wzorcowe podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia. Zdanie poprzedzające nie dotyczy procedury tomografii wiązki stożkowej.

 

Ponadto zgłasza się uwagi o charakterze szczegółowym:

 

  1.  § 2 ust. 2 pkt 1- proponuje się wprowadzenie standardu DOCOM 9.0 IHC 7 zgodnego ze standardem DICOM, jednakowego dla wszystkich firm produkujących sprzęt radiologiczny, ze względu na dotychczasowe funkcjonowanie różnych systemów DICOM,
  2.  § 3 pkt 3 ppkt c- zamiast „lub osobę dopuszczoną przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do wykonywania zadań, w zakresie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej” należałoby dodać „lub osoba w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej”,
  3.  § 3 pkt 4 ppkt c - zamiast „lub osobę dopuszczoną przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do wykonywania zadań” należałoby dodać „lub osoba w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej”,
  4.  § 3 pkt 5 ppkt c - zamiast „lub osobę dopuszczoną przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do” należałoby dodać „lub osoba w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej”.

 

           SEKRETARZ                                                                 WICEPREZES

        Marek Jodłowski                                                                     Krzysztof Madej

 

Dodane: 2020-10-16

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj