Uczestnicy Uroczystego Posiedzenia Organów Naczelnej Izby Lekarskiej w dniu 7 października 2016 roku w Gnieźnie podjęli deklarację o następującej treści:

Lekarze i lekarze dentyści zebrani na uroczystym posiedzeniu organów Naczelnej Izby Lekarskiej, dziękując naszym przodkom za podjętą w 966 roku historyczną decyzję, która uczyniła Polskę trwałym organizmem państwowym, a jej mieszkańcom pozwoliła wytworzyć więzi wspólnoty narodowej, wyrażają głębokie przekonanie, że 1050 lat temu, wchodząc poprzez akt Chrztu Polski do kręgu kultury zachodniej, przejęliśmy od niej nie tylko wiedzę pokoleń, ale również sięgający czasów starożytnych system wartości i deklarują:

- niezłomne trwanie przy normach etycznych przekazanych nam przez ojców medycyny,

- ochronę humanistycznych wartości w wykonywaniu naszego zawodu,

- rzetelność naukową i stałe doskonalenie naszej wiedzy i umiejętności, aby jak najlepiej  nieść pomoc naszym pacjentom, zgodnie z zasadą „Salus aegroti suprema lex esto”.

Gniezno, 7 października 2016 r.

W imieniu organów Naczelnej Izby Lekarskiej:

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Prezes Naczelnego Sądu Lekarskiego

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej