Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu w dniu 12 marca 2020 r. przyjęło:

 • APEL zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej w związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 w Polsce
 • APEL do Obywateli RP
 • APEL do Ministra Zdrowia o zwiększenie dostępu do testów wykrywających SARS-Cov-2
 • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • STANOWISKO w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne
 • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych
 • STANOWISKO w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
 • STANOWISKO w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Apel Nr 5/20/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 12 marca 2020 r.

o zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej w związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 w Polsce

W związku z licznymi sygnałami środowiska lekarskiego o braku m.in.: masek, rękawiczek, fartuchów ochronnych czy środków dezynfekujących, zwracamy się do Ministra Zdrowia z apelem o podjęcie natychmiastowych działań i doposażenie wszystkich placówek medycznych w odpowiednie środki ochrony osobistej, które zostały wymienione w zaleceniach oraz w komunikatach Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zagrożenie epidemiologiczne w Polsce z dnia na dzień wzrasta. Władze państwowe powinny zapewnić odpowiednie zaplecze i środki, aby lekarze i lekarze dentyści, pielęgniarki oraz inni przedstawiciele personelu medycznego byli odpowiednio przygotowani i mieli zapewnione wymagane i zalecane środki ochrony osobistej. Jest to niezbędne dla lekarzy i lekarzy dentystów, całego personelu medycznego oraz pacjentów.

W sytuacji braku odpowiedniego i potrzebnego wyposażenia, żaden polski lekarz nie będzie w stanie w pełni wykorzystać swojej wiedzy i umiejętności walcząc o zdrowie pacjentów, nie narażając jednocześnie siebie oraz innych.

Niezrozumiałe jest również wprowadzanie bezterminowych regulacji ustawowych wyłączających znaczną część placówek medycznych z oczywistego prawa dokonywania zakupów potrzebnych wyrobów medycznych. Wprowadzony do ustawy Prawo farmaceutyczne zakaz sprzedaży tych wyrobów do praktyk zawodowych, a taki zaistnieje w przypadku objęcia tych wyrobów stosownymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia, doprowadzi do pozbawienia pacjentów praktyk zawodowych prawa do opieki sprawowanej przez wybraną przez pacjenta placówkę.

Apelujemy o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego kraju, poprzez zagwarantowanie placówkom medycznym niezbędnego zaplecza, którego brak może doprowadzić do wieloletniego kryzysu polskiej ochrony zdrowia.

 

Apel Nr 6/20/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 12 marca 2020 r.

do Obywateli RP

W związku z licznymi informacjami o nieprzestrzeganiu przez pacjentów zaleceń i zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa SARS-Cov-2, samorząd lekarski apeluje o rozwagę i wzięcie odpowiedzialności nie tylko za własne zdrowie, ale i zdrowie całego społeczeństwa.

Najważniejsze jest teraz zachowanie spokoju i rozsądku oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

Wszyscy musimy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń. To też zadanie dla kierujących placówkami ochrony zdrowia, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zakładami pracy. Funkcjonowanie tych instytucji należy zorganizować tak, aby chronić zdrowie i życie obywateli.

W takich sytuacjach życie społeczne jest ograniczane i trudno przewidzieć, kiedy „wróci do normy”. Sytuacja jest szczególna, ale nawet w kryzysie emocje są złym doradcą. Musimy wykazać się odpowiedzialnością społeczną, stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń rządu.

Ważnym sposobem przeciwdziałania epidemii jest ograniczenie liczby potencjalnych kontaktów, sprzyjających szerzeniu infekcji. Istotne jest, aby nie zatajać informacji o pobycie w krajach dotkniętych koronawirusem lub o kontakcie z osobami zarażonymi albo z podejrzeniem zarażenia. Pamiętajmy, aby kierować się do oddziału zakaźnego. Wizyta w innej placówce nieposiadającej odpowiedniego zaplecza, np. u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, naraża innych pacjentów.

Samorząd lekarski apeluje do polityków, aby sytuacja epidemiologiczna w Polsce przestała być przedmiotem politycznych targów i rozgrywek. Jedynym celem działań musi być zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego kraju, w tym również ciągłe i rzetelne informowanie na podstawie wiarygodnych źródeł i wiedzy medycznej.

 

Apel Nr 7/20/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 12 marca 2020 r.

do Ministra Zdrowia

o zwiększenie dostępu do testów wykrywających SARS-Cov-2

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o radykalne zwiększenie dostępu do badań na wykrycie obecności koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy mają objawy wskazane w zaleceniach epidemiologicznych. 

Testy nie mogą obejmować tylko osób hospitalizowanych. Lepiej przeprowadzić dużo więcej, niż za mało! Przemawiają za tym nie tylko względy zdrowotne, ale także gospodarczo-ekonomiczne.

Wywiad epidemiologiczny i występujące objawy powinny być bezwzględnym wskazaniem do wykonania testu.

Apelujemy również, aby lekarze i lekarze dentyści, jak i cały personel medyczny, którzy byli w bliskim kontakcie z zarażonymi i są potencjalnymi roznosicielami koronawirusa, mogli być w każdej chwili przebadani, aby wykluczyć zagrożenie.

Zwiększenie liczby badań da nam realny obraz rozprzestrzeniania się koronawirusa, który może być większy niż nam się wydaje. Da odpowiedź, kto jest zdrowy i zdolny do pracy, co skróci kwarantanny domowe. Masowa kwarantanna pociąga za sobą olbrzymie koszty, a nieuzasadnione jej wprowadzenie może doprowadzić do trudnej sytuacji gospodarczej i epidemiologicznej, czego musimy uniknąć.

Dostępność do testów nie tylko uspokoi społeczeństwo, ale osłabi zauważalne już przejawy paniki. Każdy obywatel z objawami wskazanymi w zaleceniach epidemiologicznych powinien mieć możliwość wykluczenia stanu chorobowego, co zapewni mu spokój oraz da pewność, że nie stanowi zagrożenia dla swoich bliskich i otoczenia. Takie działanie, obok bieżących zaleceń władz, może skuteczniej studzić emocje, niż kolejne apele.

 

STANOWISKO Nr 24/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 12 marca 2020r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 25/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu zarządzenia.

 

STANOWISKO Nr 26/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych, o którym powiadomił p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynkiewicz pismem z dnia 28 lutego 2020 r., znak: DP.0221.190.2019, nie zgłasza uwag do projektu.

 

STANOWISKO Nr 27/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu zarządzenia.

 

STANOWISKO Nr 28/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nadesłanym przy piśmie Pana Dariusza Salamończyka – Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia  25 lutego 2020 r., znak:SPS-WP-173-40/20, pozytywnie opiniuje możliwość włączania do sieci szpitali, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, świadczeniodawców niespełniających wymaganego w ustawie wymogu posiadania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego przez co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe. Projekt wymaga jednak dalszych prac legislacyjnych, w szczególności należałoby rozważyć możliwość poszerzenia katalogu podmiotów, na wniosek których  dyrektor wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, dokonywałby włączenia do sieci szpitali wskazanych świadczeniodawców.

 

 

Dodane: 2020-03-13, przez: Dział Komunikacji NIL

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj