logo: NIL

Czy np. specjalistę ginekologa można skierować do pracy na oddziale zakaźnym? Czy to możliwe i na jakich warunkach?

Takie wątpliwości – bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta i lekarza – zostały zgłoszone Naczelnej Izbie Lekarskiej. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uregulowanie tej sprawy w odniesieniu nie tylko do lekarzy ale także innych zawodów medycznych. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia podzieliło wątpliwości prawne Prezesa NRL. Wynika z tego, że pracodawca nie może pomijać kwestii kwalifikacji pracownika i decyzje powinien podejmować w oparciu o konkretne okoliczności, w szczególności z uwzględnieniem zakresu powierzonych faktycznie zadań oraz obowiązków określonych w umowie o pracę. 

 

W związku z pojawiającymi się informacjami ze strony lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych o przypadkach powierzania im innej pracy niż określona w umowie o pracę - w sytuacji nakładania przez wojewodów na zatrudniające ich podmioty obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości oraz przygotowania miejsc na oddziałach do hospitalizacji zakażonych z pozytywnym wynikiem - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Zdrowia o rozważenie zasadności uregulowania trybu kierowania lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne w tych sytuacjach.

Przypomnieć należy, że owe polecenia wynikają z art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19, który de facto wprowadza odrębny tryb  od określonego w art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, skutkujący w praktyce kierowaniem lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne do pracy innej niż określona w umowie o pracę, przy czym nie odsyła on do art. 47 ww. ustawy, (przewidującego tryb kierowania pracowników podmiotów leczniczych do pracy "przy zwalczaniu epidemii" w ramach decyzji wojewody z określonymi w tym przepisie skutkami, również finansowymi). W tej sytuacji zaistniały wątpliwości co do podstawy prawnej powierzania innej pracy m.in. lekarzom (np. specjalistów ginekologów kierowano do pracy na oddziałach zakaźnych).

W ocenie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej potrzeba doprecyzowania przepisów w przedmiotowym zakresie wynika zarówno z dbałości o życie i zdrowie pacjentów, jak również z troski o zapewnienie lekarzom i innym osobom wykonującym zawód medyczny bezpieczeństwa prawnego w związku z wypełnianiem zadań publicznych.

W piśmie z dnia 6 kwietnia 2020 r. Minister Zdrowia podzielił wątpliwości prawne przekazane przez Prezesa NRL, wskazując iż ocena adekwatnych działań ze strony pracodawców nie może pomijać kwestii kwalifikacji pracownika i powinna być jednak dokonywana w oparciu o konkretne okoliczności jego dotyczące, w szczególności zakres powierzonych mu faktycznie zadań oraz obowiązków określonych w jego umowie o pracę.

Dodatkowo Minister Zdrowia zwrócił uwagę na wprowadzoną od 1 kwietnia 2020 r. zmianę ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wyniku której lekarz stażysta oraz lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne mogą, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zostać skierowani do realizacji innych zadań niż wynikające odpowiednio z programu stażu albo programu specjalizacji odpowiednich do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza. Na wniosek lekarza okres wykonywania powyższych działań może zostać zaliczony do okresu odbywania odpowiednio stażu albo szkolenia.

 

Pisma w załączniku.

Dodane: 2020-04-09, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj