W dniu 15 maja 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

STANOWISKO Nr /20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zamieszczonym w dniu 14 maja 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, zgłasza następujące uwagi.

Pomimo, że projekt znosi część dotychczasowych nakazów i obostrzeń wprowadzonych w wyniku rozprzestrzeniania się na terytorium Polski COVID-19, w tym pozwala na częściowe otwarcie punktów gastronomicznych, zakładów fryzjerskich i kasyn, to utrzymuje niezasadne i krytykowane przez środowisko lekarskie ograniczenie możliwości wykonywania przez personel medyczny pracy za granicą kraju, poprzez utrzymanie obowiązku poddania się kwarantannie po każdorazowym przekroczeniu granicy państwa. Rozwiązanie takie wyklucza możliwość transgranicznego świadczenia pracy przez personel medyczny i nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia, w szczególności przy zestawieniu z dość szerokim katalogiem osób, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Powyższe uwagi, wraz z obszernym uzasadnieniem Prezydium wyraziło już w stanowisku nr 44/20/P-VIII z dnia 1 maja 2020 r., w którym odniosło się do obecnie obowiązującego rozporządzenia. Wszystkie argumenty przedstawione w tym stanowisku są nadal aktualne i nie zostały przez projektodawcę uwzględnione. Ponadto Prezydium zwraca uwagę, że w sprawie tej wypowiedział się już również Rzecznik Praw Obywatelskich, który w piśmie z dnia 7 maja br. (znak: V.7018.324.2020.TS) zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o podjęcie stosownych działań legislacyjnych zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego przepisów prawa, które niezgodnie z Konstytucją nakładają na osoby wykonujące zawody medyczne obowiązek odbycia kwarantanny wyłącznie w oparciu o kryterium przekroczenia granicy państwowej. Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił również obawy samorządu lekarskiego, że przepisy te wpisują się w postępującą stygmatyzację środowiska lekarzy i innych zawodów medycznych.

Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o zwolnienie osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.3) w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Dodane: 2020-05-15, przez: Rafał

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj