logo: NIL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 10 lipca 2020 r. przyjęło:

  • APEL w sprawie przywracania  statutowej działalności szpitali przekształconych w szpitale jednoimienne oraz  merytorycznej i realnej współpracy ze środowiskiem lekarskim w pracach dotyczących dalszej strategii zwalczania epidemii
  • STANOWISKO w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 6 marca 2020 r. – nr druku UC 34
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania

 

APEL Nr 25/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 lipca 2020 r.

do Ministra Zdrowia

w sprawie przywracania  statutowej działalności szpitali przekształconych w szpitale jednoimienne oraz  merytorycznej i realnej współpracy ze środowiskiem lekarskim w pracach dotyczących dalszej strategii zwalczania epidemii

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z niepokojem obserwuje brak oczekiwanych i zapowiadanych wcześniej efektów przyjętej strategii w walce z COVID-19, zwłaszcza  w niektórych regionach kraju.

Samorząd lekarski po raz kolejny przypomina, że obok opieki nad zakażonymi, istnieje pilna potrzeba pomocy chorym nie objętym zakażeniem, której brak czy niedostatek przyniosą dramatyczne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i całej polskiej ochrony zdrowia.

Obecne możliwości zabezpieczenia przed zakażeniem personelu i ich pacjentów pozwalają jednak na inną organizację pracy tzw. szpitali jednoimiennych.

Oddziały specjalistyczne tych szpitali pozostają dziś często opuszczone – bez pacjentów, a nierzadko bez personelu, który czuje się mniej potrzebny.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się podjęcia pilnych działań, w tym także legislacyjnych, które wskażą perspektywę dla pracującego tam personelu. Bez odpowiedniego zabezpieczenia kadr medycznych funkcjonowanie tych jednostek w trakcie i po epidemii nie będzie  wkrótce możliwe.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o przygotowanie i przedstawienie transparentnych zasad przekształcania szpitali, a także o reorganizację ich pracy tak, aby oddziały specjalistyczne mogły przynajmniej częściowo funkcjonować w normalnym trybie i realizować kontrakty z NFZ.

Pomijanie opinii samorządu lekarskiego, mającego dobre rozeznanie w obecnej sytuacji, w strategii dalszej waliki z pandemią i przywracaniu innych zakresów opieki zdrowotnej, jest niczym nieuzasadnione i realnie zagraża bezpieczeństwu chorych.

 

STANOWISKO Nr 71/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 lipca 2020  r.

w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 6 marca 2020 r. – nr druku UC 34

W związku z kontynuacją prac legislacyjnych nad projektem ustawy o wyrobach medycznych (projekt z dnia 6 marca 2020 r. – nr druku UC 34), Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w całości podtrzymuje Stanowisko Nr 106/19/P-VIII PNRL z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych, wydane do pierwotnego projektu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 10 października 2019 r. - druk UC 124).

Uzupełniając ww. stanowisko, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje ponadto zmianę art. 61 ust. 3 projektowanej ustawy o wyrobach medycznych, poprzez wprowadzenie obowiązku wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w przedmiocie określenia katalogu wymagań lub ograniczeń w odniesieniu do wyrobów, które stwarzają lub mogą stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników i osób trzecich oraz określenia szczegółowego zakresu tych wymagań lub ograniczeń, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich, przewidziane zastosowanie i funkcję wyrobów oraz związane z nimi ryzyko, dostępność alternatywnych metod, zakres używania takich wyrobów, niezbędne czynności konieczne do utrzymania tych wyrobów, zakres wiedzy i kwalifikacji osób utrzymujących sprawność wyrobów oraz konieczność utrzymania wyrobów w stanie umożliwiającym korzystanie w sposób przewidziany dla danego rodzaju wyrobów.

Przewidziana w projekcie fakultatywność wydania przedmiotowego rozporządzenia przez Ministra Zdrowia jest instrumentem dalece niewystarczającym dla prawidłowej realizacji obowiązku kontroli zgodności właściwości i działania wyrobów, o której mowa w rozdziale 11 projektu ustawy. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej obecnie na rynku funkcjonują już wyroby, które należałoby objąć przedmiotową regulacją, jednak brak obowiązku katalogowania wymagań i ograniczeń w odniesieniu do takich wyrobów przez Ministra Zdrowia powoduje w konsekwencji brak odpowiedniego nadzoru nad rynkiem wyrobów.

 

STANOWISKO Nr 72/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd, o którym poinformował Sekretarz Stanu Waldemar Kraska pismem z dnia 22 czerwca 2020 r., znak: ZPM.0210.2.2020, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 73/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania, przesłanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika z dnia 1 lipca 2020 r., znak: DLPK-V.465.5.2020 nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

Dodane: 2020-07-10, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj