3 marca 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

STANOWISKO Nr 24/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, przekazanym przy piśmie Pani  Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki z dnia 5 lutego 2021 r., znak: DSKKZ-WOKZ.420.4.2020.UB.6, negatywnie ocenia niniejszy projekt w zakresie, w jakim modyfikuje podstawę programową kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego.

Ministerstwo Zdrowia od dłuższego czasu informuje o prowadzeniu prac nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych mającej uregulować te zawody medyczne funkcjonujące w ochronie zdrowia, które w przeciwieństwie do zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty, felczera czy diagnosty laboratoryjnego nie zostały uregulowane odrębnym aktem ustawowym. Zmiany, jakie następują w systemie ochrony zdrowia oraz obserwowany od dłuższego czasu problem braków kadrowych, nie tylko wśród lekarzy i pielęgniarek, niewątpliwie wymagają właściwego określenia ról i kompetencji różnych innych zawodów medycznych funkcjonujących w tym systemie. Dlatego też określenie przepisami rangi ustawowej kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodów medycznych takich jak np. opiekun medyczny, sekretarka medyczna, technik diagnostyki, ich kompetencji, ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz warunków ich pracy jest oczekiwane i potrzebne, ale wprowadzone w tym zakresie rozwiązania powinny być poprzedzone merytoryczną debatą z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk i grup zawodowych. Tymczasem zamiast przedstawienia zapowiadanych rozwiązań systemowych Minister Zdrowia inicjuje wprowadzenie zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego, które realizuje opiniowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Zmiany te polegają na rozszerzeniu zakresu efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji tych efektów, które odnoszą się do wykonywania niektórych świadczeń o charakterze medycznym np. takich jak wykonywanie czynności z zakresu pobierania krwi żylnej, wykonywania niektórych czynności z zakresu asystowania przy operacji, czy opieki nad pacjentem dializowanym. Określone projektowanym rozporządzeniem cele kształcenia opiekunów medycznych i kryteria ich weryfikacji oraz warunki realizacji kształcenia w tym zawodzie mogą powodować wątpliwości dotyczące zakresu uprawnień opiekunów medycznych do dokonywania niektórych czynności, które dotychczas przypisane były do innych zawodów medycznych, w szczególności do zawodu pielęgniarki oraz generować konflikty na tle zawodowym pomiędzy tymi grupami zawodowymi. Ponadto mimo wydłużenia okresu nauczania w tym zawodzie o pół roku istnieją uzasadnione wątpliwości, czy przy tak rozszerzonych celach kształcenia absolwent szkoły policealnej będzie właściwie przygotowany do wykonywania czynności wymagających specjalistycznych umiejętności, a tym samym, czy wprowadzane zmiany nie będą miały negatywnych konsekwencji dla zdrowia pacjentów oraz jakości usług świadczonych przez podmioty lecznicze. W ocenie samorządu lekarskiego wprowadzanie obecnie tego rodzaju zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny jest nieuzasadnione. Działania te powinny być podjęte po przyjęciu ustawy regulującej zasady wykonywania zawodu opiekuna medycznego i innych zawodów funkcjonujących w ochronie zdrowia.

Dodane: 2021-03-04, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj