logo: NIL

11 maja 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

Apel Nr 7/21/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 11 maja 2021r.

do Ministra Zdrowia

o inicjatywę legislacyjną prowadzącą do zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Prezydium NRL zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o podjęcie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849) w kierunku rozszerzenia zawartego w przepisie art. 18 ust. 1a ustawy katalogu sytuacji, w których możliwe jest wyrażenie zgody na udzielenie świadczenia o podwyższonym ryzyku terapeutyczno-diagnostycznym w formie dokumentowej. Prezydium NRL proponuje, aby zgoda w takiej formie mogłaby być udzielona w systemie teleinformatycznym usługodawcy pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych takiej czynności opisanych w dokumencie wydanym na podstawie art. 8b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.  o systemie informacji w ochronie zdrowia ( Dz. U. z 2021. poz. 666). I tam właśnie, czyli w „Minimalnych wymaganiach technicznych i funkcjonalnych dla systemów usługodawców" należałoby określić wymagania dotyczące składania oświadczeń za pomocą urządzeń odwzorowujących podpis.

Podstawowym założeniem wprowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej  było eliminowanie konieczności wytwarzania dokumentów w formie tradycyjnej – papierowej. Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie wskazywała na konieczność zapewnienia możliwości prawnych prowadzenia całej dokumentacji medycznej w formacie elektronicznym. Proponowane rozwiązanie służy realizacji tego postulatu. Szeroka dyskusja o dopuszczalności złożenia pisemnego oświadczenia woli za pomocą podpisu biometrycznego skończyła się znaczącymi zastrzeżeniami co do dopuszczalności uznania takiego podpisu za równoważny złożonemu w formie pisemnej. Nie wydaje się celowe prowadzenie wielomiesięcznych konsultacji międzyresortowych zmierzających do zmian w kodeksie cywilnym. Systemy teleinformatyczne usługodawców to profesjonalne narzędzia gwarantujące weryfikację autentyczności podpisu elektronicznego i bezpieczeństwo gromadzonych danych o tym podpisie. Szczegóły, włącznie z przywołaniem odpowiednich norm ISO, powinny zostać zawarte właśnie w „Minimalnych wymaganiach".

Proponowane rozwiązanie techniczne znajduje się w ofercie większości dostawców oprogramowania gabinetowego. Ogrom niedogodności związanych z wytwarzaniem i gromadzeniem podpisywanych przez pacjentów dokumentów w postaci papierowej powinien skłonić ustawodawcę do niezwłocznego opracowania wymagań technicznych dokonywania podpisu pacjenta w postaci elektronicznej, aby porównanie ofert, jakiego obecnie dokonują lekarze poszukujący oprogramowania, uwzględniało już to, czy oferta danego dostawcy istotnie spełnia kryteria bezpiecznego używania tej formy podpisu.

Dodane: 2021-05-13, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj