Obszerny wpis z dnia 9 grudnia 2019r.  informował o poważnych zmianach w zasadach udzielania świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki przy użyciu innych aparatów rtg niż te, które służą do zdjęć wewnątrzustnych. Jak to bywa przy dużych nowelizacjach, plątanina przepisów starych i nowych wymaga wprawy, aby odnaleźć po tym wszystkim aktualny stan prawny.

Sednem zmiany jest to, że dyspozycję art.33e starej ustawy , zwalniającą z obowiązku uzyskiwania zgód wszystkie „rentgenowskie aparaty stomatologiczne” zastąpiła treść art.33q nowej redakcji ustawy, która to zwolnienie przyznaje już tylko procedurom rtg wewnątrzustnego. Art.33q znowelizowanej ustawy stawia warunek złożenia wniosku o wydanie takiej zgody.

Art.33q ust.1. Prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Odfiltrowując z zapisów prawnych to , co istotne zostają nam 3 ważne determinanty wydania tej zgody:
 • I. Zgodność deklarowanych procedur rtg (ich procedur roboczych) z procedurami wzorcowymi

  Tu od zawsze był problem. Nie objawiał się z całą ostrością do momentu, kiedy np cbct można było uznać za „stomatologiczny aparat rentgenowski”. Ale faktem jest, że od dnia wydania procedur wzorcowych, dla tej procedury określone było wymaganie co do kwalifikacji osób wykonujących to badanie , które nie uwzględniało lekarza dentysty. NRL wystąpiła o szybką rewizję tej procedury. Nie będzie to miało kluczowego jednak znaczenia, gdyż jednocześnie nowa redakcja upoważnienia ustawowego do wydania procedur wzorcowych wyłączyła z zakresu , jakim zajmują się procedury wzorcowe sprawy kwalifikacji personelu wykonującego poszczególne etapy procedur rtg. Kwestia kwalifikacji została przeniesiona do rozporządzenia , o którym mowa w pkt II. 

 • II. Wypełnianie przez placówkę wymagań stawianych przez rozporządzenie MZ

  Obecnie funkcjonujące rozporządzenie (wydane na podstawie art.33e starej ustawy) jest ważne do czasu wydania nowego (na podstawie art.33qust.13 nowej) , jednak nie dłużej niż do września 2021r. To rozporządzenie nie zawiera opisu wymagań dla pracowni rtg stomatologicznej  i właśnie z tego powodu podmioty stomatologiczne nie mogą złożyć poprawnego wniosku i to jest o tyle pozytywny efekt okresu przejściowego, że mogą udzielać świadczeń na dotychczasowych zasadach do czasu, aż będzie wydane rozporządzenie na podstawie  nowej ustawy (o tym mowa była w ostatnim zdaniu pkt.I.).

  Jak zawartość nowego rozporządzenia określa nowa ustawa?

  art.33q ust.13.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania, jakie mają spełniać jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność, o której mowa w ust. 1, uwzględniając wymagania dotyczące:

  1)wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze,

  2)liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych

  - mając na względzie bezpieczeństwo personelu i pacjentów tych jednostek ochrony zdrowia, w tym także konieczność zapewnienia personelu o właściwych kwalifikacjach przy wykonywaniu medycznych procedur radiologicznych związanych z istotnym z punktu widzenia ochrony radiologicznej narażeniem pacjenta.

  Oczywistym jest, że na pracach legislacyjnych związanych z tym aktem prawnym skupi się zainteresowanie samorządu lekarskiego.

III. Pozytywna opinia wojewódzkiego konsultanta z dziedziny radiologii

Przesłanki wydania tej opinii nie są do końca jasno sprecyzowane. Wydaje się, że troska Państwa Konsultantów przesunie się na sprawy kliniczne - w przypadku stm ważnym obszarem zainteresowania może być sprawa kompetencji lekarza dentysty do sporządzenia opisu zdjęcia . Kwestia opisu zdjęć rtg jest osobnym, ważnym wątkiem spraw związanych z radiologią stomatologiczną, gdyż sugerowana często nierozerwalność wykonania procedury rtg z automatycznym wydaniem opisu nie jest tak oczywista już pod rządami dotychczasowej ustawy , a w trakcie wydawania rozporządzeń wykonawczych do nowej wersji ustawy sprawa ta stanie się ponownie przedmiotem dyskusji.

Niemniej , nikt rozsądny nie będzie kwestionował konieczności podniesienia kompetencji wszystkich lekarzy dentystów w dziedzinie interpretacji wszelkich zdjęć rtg . I dlatego:

 •  zgodnie z podjętą jeszcze w 2018r decyzją KSNRL Samorząd lekarski po uchwaleniu nowej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wystąpi do Ministra Zdrowia o powołanie umiejętności z zakresu radiologii stomatologicznej (najprawdopodobniej będzie to wspólne wystąpienie NRL i Polskiego Towarzystwa Lekarzy Radiologów),
 • zainicjowany zostanie system szkoleń z dziedziny radiologii stm , w obrębie którego zorganizowane zostaną webinaria i kursy stacjonarne poświęcone głównie  interpretacji wyników badań rtg.

Musimy mieć jednak świadomość , że konieczność złożenia wniosku o wydanie zgody na procedury inne niż rtg wewnątrzustne nastąpi nie później niż jesienią 2021r. Z danych zawartych w rejestrach publicznych wynika, że procedury inne niż zdj.wewnątrzustne wykonuje ok 3200 podmiotów . Nie jest możliwe w tak krótkim czasie , aby 3200 osób uzupełniło kwalifikacje w zakresie radiologii stm poprzez :

 • kursy organizowane wspólnymi siłami  samorządu i towarzystw naukowych,
 • Kursy CMKP
 • zdobycie umiejętności 

-wobec czego NRL stać będzie na stanowisku konieczności uwzględnienia szczególnych , uproszczonych zasad wydania zgody przynajmniej tym placówkom, które w dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo atomowe (23.09.2019r) posiadały ważne decyzje pozwolenia na użytkowanie aparatów do zdjęć innych niż wewnątrzustne.

Podsumowanie, jak i wpisy z 2019r   zamieszczamy również z uwagi na prawo do informacji osób, które planują zakup i dokonują instalcaji aparatów innych niż do rtg wewnątrzustengo po 23.09.2019r

Andrzej Cisło
wiceprezes NRL

Dodane: 2020-02-22

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj