logo: NIL

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe zmianie ulega zakres zwolnienia placówek medycznych
z obowiązku uzyskiwania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na wykonywanie procedur medycznych przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego.

W dotychczasowym stanie prawnym z obowiązku pozyskiwania takich zgód zwolnione były wszystkie „stomatologiczne aparaty rentgenowskie”. W obecnym stanie prawnym zwolnienie takie dotyczy jedynie procedury wykonania zdjęcia wewnątrzustnego. Pozostałe procedury radiologii stomatologicznej z tego zwolnienia już nie korzystają.

Należy przy tym zwrócić baczną uwagę na rozróżnienie pomiędzy zezwoleniem na uruchomienie pracowni rentgenowskich i stosowanie urządzeń z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, a wspomnianymi zgodami. Są to dwie różne kategorie decyzji administracyjnych. W dużym uproszczeniu, zezwolenia dotyczą uruchamiania sprzętu, a zgody dotyczą wykonywania procedur medycznych. Zgodnie z ustawą nowelizującą Prawo atomowe, wydane dotąd zezwolenia zachowują swoją ważność na czas, na który zostały wydane.

Wniosek o wydanie  zgody jest dość obszerny. Jednym z jego elementów jest wykazanie zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 59, poz. 365 oraz z 2011 r., Nr 48, poz. 253). Rozporządzenie to nie zawiera jednak minimalnych wymagań dla stomatologii w zakresie:

  1. wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze,
  2. liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych,

wobec czego złożenie wspomnianego wniosku o wydanie zgody jest niewykonalne. Stąd, ze składaniem wniosków należy wstrzymać się do momentu nowelizacji tego rozporządzenia. Naczelna Rada Lekarska nie posiada żadnej informacji o zamierzeniach legislacyjnych wobec tego aktu prawnego. Ustawa określa termin jego obowiązywania na 24 miesiące od wejścia w życie nowelizacji ustawy.

Komisja Stomatologiczna NRL na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2019 r. zdecydowała o celowości wystąpienia do władz publicznych w imieniu pracowni RTG wykonujących świadczenia w zakresie RTG pantomograficznego, cefalometrii i CBCT z wnioskiem o uznanie ważnych i bezterminowych na dzień 23 września 2019 r. zezwoleń na stosowanie tych aparatów za równoznaczne ze zgodą na wykonywanie procedur medycznych wykonywanych przy ich użyciu. Za możliwością zastosowania takiej interpretacji przemawiają niektóre zapisy ustawy.

Odrębnym problemem jest sposób, w jaki pracownie wykonujące procedurę CBCT wykażą zgodność swej procedury szczegółowej z procedurą wzorcową dla tego świadczenia, jaka jest określona w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej.

Procedura CBCT

W szczególności chodzi o brak w wykazie osób uprawnionych do jej wykonywania lekarza dentysty.

Naczelna Rada Lekarska wystąpi o pilne uaktualnienie procedur wzorcowych w tym zakresie.

Informujemy także o komunikacie, jaki w dniu 5 grudnia br. ukazał się na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-dotyczacy-stalego-podnoszenia-kwalifikacji-z-zakresu-ochrony-radiologicznej-pacjenta-przez-osoby-wykonujace-badania-diagnostyczne-zabiegi-lub-leczenie-z-zastosowaniem-promieniowania-jonizu/

Komunikat dotyczy nowych form kształcenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta.

Zwracamy uwagę na podane w komunikacie:

  • przedłużenie z mocy ustawy uprawnień ochrony radiologicznej pacjenta do 22 września 2024 r. dla tych, którzy posiadali ważne uprawnienia w tym zakresie w dniu 23 września 2019 r.
  • termin uzyskania 20 pkt szkoleniowych przez tych, którzy w dniu 23 września 2019 r. takich uprawnień nie posiadali, a podlegają obowiązkowi ich posiadania.

Dodane: 2019-12-09, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj