Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL

o stanie prac nad projektem Rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych

 

Gwoli przypomnienia: rozporządzenie to ma być aktem wykonawczym do art.33q ustawy Prawo atomowe. Przepis ten reguluje zasady wydawania przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgód na wykonywanie procedur radiologicznych - w przypadku stomatologii- innych niż zdjęcia wewnątrzustne. [czytaj też: wpis z 22 lutego 2020r.)

Ostateczny termin wydania tego rozporządzenia to jesień 2021r. NRL zgłosiła gotowość do współpracy przy tworzeniu projektu, jednak Główny Inspektorat Sanitarny zapewnił jedynie uczestnictwo w procesie konsultacji już gotowego projektu.

Projekt jednak pojawił się już we wrześniu 2020r

Projekt był niesatysfakcjonujący i niekorzystny dla środowiska stomatologicznego.

Zakładał on bowiem, że minimalnym wymogiem „kadrowym” jednostki, która będzie chciała wykonywać procedury radiologiczne inne niż zdjęcia wewnątrzustne będzie zapewnienie przez tą placówkę współpracy:

a)            jednego lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, lub

b)           jednego lekarza dentysty specjalisty, który w ramach programu specjalizacji odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej lub

c)            jednego technika elektroradiologii;

28 września ub.r miało miejsce spotkanie przedstawicieli NRL (A.Cisło, D.Paluszek,E.Araszkiewicz) z min.J.Pinkasem - ówczesnym Głównym Inspektorem Sanitarnym. Delegacja NRL przedstawiła powody, dla których  kryteria te powinny być zmienione. Mała liczba lekarzy specjalistów wyklucza zatrudnienie w placówce stomatologicznej lekarza radiologa. Specjalistów-stomatologów jest daleko niewystarczająca liczba, a dodatkowo- w programie żadnej ze stomatologicznych specjalizacji nie ma szkolenia z radiologii i diagnostyki obrazowej (są zajęcia z radiologii stomatologicznej) .Podczas spotkania omawiano  alternatywny model  doszkalania pracowników jednostek stomatologicznych w postaci cyklu kursów.

Prezydium NRL przedstawiło : wpierw cząstkowe stanowisko do tego projektu, a następnie ostateczne Stanowisko z dnia 15 października 2020r.

W obu dokumentach PNRL proponowało przede wszystkim uznanie, że sytuacja tych placówek  stomatologicznych, które w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo atomowe (23 września 2019r) wykonywały te procedury na podstawie Obwieszczenia MZ ws radiologicznych procedur wzorcowych jest analogiczna do tych placówek ogólnolekarskich , które w tym dniu miały ważną zgodę na swoje procedury rtg. Akceptacja dla tego postulatu skutkowałaby  tym, że wspmniane placówki stomatologiczne o taka zgodę  występować nie musiałyby.

Pismo GIS z 12 stycznia 2021r - nowy projekt

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał wszystkim interesariuszom nową wersje projektu rozporządzenia. Zmiana dotycząca stomatologii sprowadza się do zmiany treści  projektowanego zapisu §3 pkt.2) lit.b

Wymóg (jako wystarczający do uzyskania zgody ) zapewnienia jednego lekarza dentysty specjalisty, który w ramach programu specjalizacji odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej zastąpiono wymogiem zapewnienia:

b)           jednego lekarza dentysty, który w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w tych przepisach

Wobec porzucenia wymogu posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji, jak też wobec ustawowej definicji „doskonalenia zawodowego” oznaczałoby to możliwość zorganizowania takiego szkolenia w ramach szkolenia ustawicznego z uzyskaniem certyfikatu i punktów edukacyjnych.

Przypomniec nalezy, że zgodnie z przepisem art.33q ust.8 Prawa atomowego wydanie zgody wymaga pozytywnego zaopiniowania przez wojewódzkiego konsultanta z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej.

Co do postulatu zwolnienia z procedury uzyskiwania zgody tych placówek , które w dniu wejścia w życie nowelizacji wykonywały te procedury- tu GIS w piśmie z 12 stycznia wyraźnie zaznaczył , że "część postulatów wykraczała poza materię ustawową” i wszystko wskazuje na to, że uwaga ta dotyczyła  właśnie tego postulatu.

Prezydium KS NRL

Dodane: 2021-01-31

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj