aktualizacja 22-04 - w związku z mikropożyczką dla samozatrudnionych

W tym wpisie wrócimy do Komentarza opublikowanego w dniu 14 kwietnia - "Tarcza- jak to rozgryźć?"

Zajmiemy się szczegółowo akapitem dotyczącym 5 wymienionych instrumentów wsparcia (omówiona na wstępie mikropożyczka dla zatrudniających i samozatrudnionych wydaje się być wsparciem niezależnym od tych, które są przedmiotem niniejszego wpisu)

Wymieniliśmy więc nastepujące instrumenty wsparcia:

nr rodzaj świadczenia odpowiadająca mu komórka w Tabeli Przeglądowej na stronie poświęconej Tarczy
1 Art.15zzb- zatrudniający  1 D
2 Art.15zzc- samodzielna działalność gospodarcza  2 D
3 Art.31zo - zwolnienie ze składek ZUS  1 A i 2 A
4 Art.15g- postojowe dla zatrudniających 1 B
5 Art.15zq- postojowe dla samozatrudnionych 2 B

 

Dalsze rozważania musimy podzielić na sytuację lekarzy prowadzących działalność gospodarczą :

  • zatrudniających przynajmniej 1 pracownika;
  • niezatrudniających nikogo.

mikropożyczka -omówiona w Komentarzu. Istotny jest tu cel określony w przepisach - nie jest nim wsparcie wynagrodzeń czy składek, ale „bieżące potrzeby przedsiębiorstwa”.

Z powyższej zaś listy, w grę wchodzą świadczenia nr 1,3 i 4

  • nr 4- postojowe z tytułu art. 15g - wymagane jest albo obniżenie wynagordzenia albo wymiaru czasu pracy.Wsparcie obejmuje dofinansowanie do wynagrodzeń wraz ze składkami  w części przypadającej  na pracodawcę. 

 

  • nr 3 -zwolnienie ze składek ZUS. Forma wniosku o zwolnienie nie daje możliwości osobie prowadzącej działalność i zgłaszającej do ubezpieczenia pracowników wystąpienie o zwolnienie ze składek tylko za siebie.  Jak połączyć to świadczenie ze świadczeniem nr 1 ?- o tym poniżej  [ Patrz też ->>wyjaśnienia Prezesa ZUS co do terminw rozpatrywania wniosków.

 

  • nr 1- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne >> (omówienie na stronie gov.pl) . Korzystne z uwagi na to, iż skala wsparcia uzalezniona jest od skali spadku obrotów* .Co więcej - skala może rosnąć w trakcie trzymiesięcznego wsparcia, a to w związku z tym, że skala spadku  obrotów może się pogłębiać. Łączenie ze świadczeniem nr 4 możliwe jest tylko w odniesieniu do tych pracowników, których z tytułu świdczenia nr 4 nie objęliśmy wsparciem (ważne, bo oba świadczenia dotyczą tego samego- dofinansowania  wynagrodzeń).

Czy można połączyć świadczenie 1 ze zwolnieniem ze składek ZUS? (wszak wsparcie z nr 1 zawiera w sobie również składki). Okazuje się, że  przy konstruowaniu wniosku o to świadczenie jest opcja wyłączenia składek ZUS z wnioskowanej kwoty wsparcia. W Kalkulatorze >> (plik xls) , który jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest możliwość zaznaczenia , iż pracownik objęty jest zwolnieniem ze składek. To daje możliwość spełnienia wymogu, że nie uzyskuje się dwukrotnie wsparcia na ten sam cel.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* -przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 

 

W grę wchodzą świadczenia nr 2,3 i 5

 

  • nr 5- świadczenie postojowe - łączenie ze zwolnieniem ze składek jest jak najbardziej dopuszczalne - świadczenie ma rekompensować brak dochodu.

 

  • nr 2 - Jest to dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z informacji, jakie udzielają urzędy pracy wynika konieczność zwrócenia uwagi, że postojowe (5)  jest pomocą związaną  z  nagłym spadkiem dochodów. Kwota 2080 zł otrzymana tą drogą może być przeznaczona na zaspokojenie np. własnych potrzeb życiowych. Natomiast środki z omawianej formy wsparcia (nr 2) muszą być przeznaczone na działalność gospodarczą. W ciągu trzech lat od uzyskania wsparcia urzędy skarbowe mogą kontrolować, czy otrzymane z tytułu tej pomocy środki mają pokrycie fakturach. Zwrócić też należy uwagę na to, iż w tytule (nazwie) tej formy pomocy widnieje sformułowanie "części kosztów działalności gospodarczej". Skoro więc otrzymujemy kwotę X na pokrycie części kosztów to dobrze byłoby aby całkowite koszty udokumentowane w tym okresie były przynajmniej wyższe od otrzymanego z tego tytułu wsparcia (aby były częścią a nie całością).

Pod tymi warunkami łączenie tych form wydaje się być dopuszczalne.

 

Dodane: 2020-04-16

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj