2020-04-02 | Pismo Prezesa NRL do Prezesa ZUS - potrzeba wyjaśnień dotyczących procedury występowania o środki osłonowe. Wpis zawiera odpowiedź z 14 kwietnia.

2020-04-16 | Jak łączyć elementy Tarczy? -dodatek do Komentarza

2020-04-16 | Mikropożyczka również dla samozatrudnionychSTRONA INFORMACYJNA ZUS

BIULETYN ZUS

AKTUALIZACJA:

21 czerwca 2020r.
 • Ostatnie zmiany

  1-04 - założenie serwisu
  9-04 - dodanie tabeli przeglądowej
  14-04- uzupełnienie tabeli przeglądowej o kolumny Ci D
  14-04 - komentarz
  16-04 Jak łączyć świadczenia?- dod.do Komentarza
  22-04 >>Mikropożyczka dla samozatrudnionych
  29-04 - dodano podstronę o Tarczy PFR
  21-06 >> Tarcza Funduszy UE

Ustawa z 31 marca 2020r

TABELA PRZEGLĄDOWA

Linki do wniosków o wsparcie z tytułu "tarczy antykryzysowej" - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

A
B
C
D

zwolnienie ze składek

postojowe

mikropożyczka wsparcie od Starosty

1

Lekarz z praktyką/podmiotem leczn. - zatrudniający

Limity: przychodów i zgłoszen do ubezpieczenia

LINK

l. przych* - n/d

l.ubezp<10os

link do opisu

l. ubezp<10

spadek obr- w opisie

art.15zzd

l. przych* - n/d

l.ubezp<10os

art.15zzb

spadek obr-Przyp C

l. ubezp<250

2

Lekarz prowadzący działalność gospodarczą: samozatrudniony, wolny zawód , IPL w podmiocie leczniczym, umowy cywilnoprawne ale w ramach zgłoszonej działalności gosp.

niezatrudniający

LINK

Limit przychod.* - przypisA

LINK

Limit przychodów* - przypisB

LINK

l. przych* - n/d

art.15zzc

spadek obr-Przyp C

3

Lekarz nieprowadzący działalności gospodarczej – umowy cywilnoprawne

nie dotyczy

LINK

Limit przych** - przypisB

nie dotyczy nie dotyczy
Przypisy

* przychód- we wszystkich przepisach ustawy znajduje sie odniesienie do pozarolniczej działalności gospodarczej i  przychodu z tej działalnosci. Nie wlicza się więc innych źródeł przychodu (najem, prawa autorskie, działalność wykonywana osobiście)

** przychód z umowy cywilnoprawnej .

A- przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 15 681 zł

B-przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

C -przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 • Kolumna A- zwolnienie ze składek- czy to się opłaca?

  Przy założeniu , że przedsiębiorstwo ma dochód uwzględnić należy, że składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana jest od podatku. Jej "zaoszczędzenie" podniesie wysokość podatku dochodowego. Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, to:
  -> w przypadku lekarzy wymienionych w wierszu 1 - rzeczywista wielkość wsparcia zależec będzie od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia;
  -> w przypadku, gdy lekarz opłaca składki tylko za siebie (wiersz 2) realne wsparcie nie będzie wielkie (3 miesięczna suma składek na ubezpieczenia społeczne, których brak w kosztach podniesie dodatkowo podstawę wymiaru podatku.

  Z tego też względu można zainteresować się innymi formami wsparcia: czynsze, mikropożyczka [patrz tabelka poniżej]
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Poniży wpis, który cały czas będzie aktualizowany jest przeglądem pytań i odpowiedzi zawartych:

 • na stronach ZUS
 • na 2 chyba najpełniejszych stronach informacyjnych:

www.gov.pl | gazetaprawna.pl 

 

Z uwagi na publiczny charakter strony gov.pl pozwalamy sobie publikować równiez tekst odpowiedzi. W przypadku portalu gazetaprawna.pl - odsyłamy do strony wskazując numery odpowiednich pytań.

strona ZUS Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

 

gazetaprawna.pl  pytania 53-59

tam też:

 • 53. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zatrudniam dziewięciu pracowników. Czy jako mikroprzedsiębiorca mogę w tej sytuacji skorzystać ze zwolnienia ze składek?
 • 54. Prowadzę działalność gospodarczą. Zgłaszam do ubezpieczeń siedmiu pracowników. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia ze składek? Czy muszę udowadniać spadek przychodu? Czy będę musiał opłacić składki za siebie?

 

strona ZUS- dla osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych; samozatrudnienie

strona ZUS-dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

gazetaprawna.pl  pytania 14-26 i 136-140

 • 16. Czy chcąc wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy, muszę objąć tymi rozwiązaniami wszystkich pracowników?
 • 17. Czy aby skorzystać z przestoju ekonomicznego, trzeba obniżyć wynagrodzenia pracownikom?
 • 19. W marcu moja firma odnotowała znaczne obniżenie obrotów gospodarczych. Czy to wystarczy, aby uzyskać dofinansowanie?

strona ZUS

 • 4. Prowadzę działalność i płacę z tego tytułu jedynie składkę zdrowotną, ponieważ mam także umowę o pracę. Czy przysługuje mi świadczenie postojowe?

  Niestety nie. Uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia – w tym przypadku tym innym tytułem jest umowa o pracę.

www.gov.pl

 • Jaką pomoc otrzymam, aby wypłacić pensję swoim pracownikom?

  ->Jeśli jesteś przedsiębiorcą i w wyniku pandemii koronawirusa odnotowujesz spadek obrotów, otrzymasz wsparcie od państwa przeznaczone na pensje dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy dopłata ta może wynieść nawet 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przy przestoju firmy dopłata od państwa wyniesie 50% minimalnego wynagrodzenia. W obu przypadkach dofinansowanie obejmie także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.
  ->Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, starosta może na podstawie zawartej umowy przyznać Ci dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to możliwe w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia pandemii koronawirusa. Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy
 • Zależy mi na utrzymaniu zatrudnienia moich pracowników. Czy istnieje możliwość ograniczenia etatu?

  Tak, możesz obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansuje maksymalnie do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, tj. 2 452,27 zł.

 • Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać postojowe?

  ->przychód osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie zawiesiła działalności, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie musi być co najmniej 15 proc. niższy niż w miesiącu poprzednim i nie może być wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.

  ->działalność zarejestrowana przed 1 lutego 2020 r.

  Ważne! Świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia będzie przysługiwać również osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r. i przychód z prowadzenia tej działalności, nie był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

  [ odp z dnia 28.03.2020, źródło: MRPiPS: Postojowe w czasie epidemii. Kto i ile dostanie? Dla kogo elastyczny czas pracy? ]

 • Czy można łączyć postojowe ze zwolnieniem ze składek ZUS?

  pytanie zadane Prezesowi ZUS w liście NRL z 2 kwietnia . Oczekujemy wiążącej odpowiedzi. W poradniku Gazety Prawnej - pytanie 61 . Odpowiedź twierdząca.
 • Warunkiem zarówno postojowego jak i świadczen z tyt.obniżenia wymiaru czasu pracy jest obniżenie pensji i czasu pracy , jednak nie mniej niż do poziomu minimalnego wynagrodzenia i wielkości 1/2 etatu. Co , jeśli mam pracownika na 1/2 etatu i z pensją minimalną? Nie mogę mu bardziej obniżyć. Będę mógł skorzystać z tych form wsparcia?

  Pytanie zadane redakcji gov.pl- oczekuje na udzielenie odpowiedzi.

gazetaprawna.pl  pytania 1-5

>>art.15zzd ustawy z 31 marca 2020r.i link do wniosku

 • Od kiedy i gdzie mogę zgłosić się po pożyczkę?
 • Jakie są podstawowe warunki umowy?
 • W jakim terminie muszę oddać pożyczkę?

tam też:

 • 7. Czy jest szansa, że nie będę musiał spłacać pożyczki?

  Należności z tytułu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami będą mogły zostać umorzone na wniosek mikroprzedsiębiorcy. Ale tylko wówczas, jeśli przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył on stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia

gazetaprawna.pl  pytania 29-36

>>art.15zzb ustawy z 31 marca 2020r.i link do wniosku

 • 29. Czy możemy ubiegać się o pomoc od starosty, biorąc pod uwagę, że zamierzamy korzystać również ze wsparcia w postaci dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP?

  Formalnie tak – o ile pracodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (pomoc od starosty zarezerwowana jest bowiem wyłącznie dla takich firm, duzi przedsiębiorcy nie mogą z niej skorzystać). Pracodawca nie może jednak otrzymać dwóch dofinansowań na to samo – dotacja od starosty nie może zatem dotyczyć tych kosztów, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Zatem co do zasady pracodawca może we wniosku do starosty wskazać tych pracowników, którzy nie są objęci przestojem ekonomicznym czy obniżonym wymiarem czasu pracy i dofinansowania z poziomu powiatu otrzymać wyłącznie na wynagrodzenia tych właśnie pracowników.

  Ponadto sam fakt zawarcia porozumienia o przestoju czy obniżenia wymiaru czasu pracy na potrzeby dofinansowania z FGŚP nie prowadzi jeszcze do uzyskania tego dofinansowania. Również po upływie maksymalnego okresu korzystania z tego dofinansowania przestój czy obniżony wymiar mogą trwać nadal. Nie ma przeszkód, aby wystąpić wtedy o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o pomoc udzielaną przez starostę właśnie. Co istotne, ta forma pomocy nie wymaga obniżenia wynagrodzenia czy wymiaru czasu pracy. Jednak nawet przy korzystaniu z niej jest to oczywiście możliwe na podstawie przepisów kodeksu pracy (np. art. 91 i 231a k.p.)

tam też:

 • 30. Jak należy liczyć spadek obrotów gospodarczych?
 • 31. Czy dofinansowanie może objąć całe wynagrodzenie pracownika lub jego większą część?
 • 32. Jakie dokumenty będą podstawą do wypłaty dofinansowania?
 • 33. Czy przyjęcie dofinansowania ogranicza jakoś, jeśli chodzi o możliwość rozwiązywania umów o pracę?

gazetaprawna.pl  pytanie 87

 • 87. Od gminy wynajmuję lokal, w której prowadzę usługi. Niestety, liczba klientów drastycznie spadła, czy w związku z tym zwrócić się do urzędu o nienaliczanie mi opłat za wynajem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości oraz innych należności cywilnoprawnych?

  Artykuł 15zzzf specustawy upoważnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (radę bądź sejmik) do podjęcia uchwały o odstąpieniu od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym, samorządowym instytucjom kultury) od podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Chodzi przede wszystkim o należności za najem, dzierżawę lub użytkowanie nieruchomości. Co ważne, wymaga to złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w tej sprawie.

  Specustawa stwarza możliwość uzyskania ulgi przed podjęciem przez organ stanowiący uchwały określającej zasady ich udzielania. Artykuł 15zzzg daje już wtedy zarządom jednostek samorządowym (a więc także wójtom, burmistrzom, prezydentom miast) prawo do umarzania, odraczania i rozkładania na raty tych należności na wniosek podatnika.

  Artykuł 15zzze wskazuje, że starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu ma także prawo do udzielenia podmiotowi, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią, ulg w należnościach za najem, dzierżawę lub użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje powiat czy miasto. Na wniosek przedsiębiorcy (i bez konieczności uzyskania zgody wojewody) należność można umorzyć w całości lub części, odroczyć, rozłożyć na raty