Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ma na celu optymalizację wydatkowania środków publicznych na cele ochrony zdrowia w ramach łącznej kwoty nakładów w tym obszarze określanej corocznie na podstawie przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W projekcie ustawy przewiduje się m.in.:

1) umożliwienie włączenia do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia nabycia szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych oraz szczepionek i innych immunologicznych produktów leczniczych stanowiących rezerwę, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii za wyjątkiem szczepionek przeciwko COVID-19.

2) przywrócenie trybu finansowania obowiązującego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. Środki na realizację tego zadania będą przekazywane marszałkowi województwa przez właściwego wojewodę, a nie jak obecnie przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

3) umożliwienie jednorazowego zasilenia w 2023 r. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem ich na finansowanie m.in. szczepień ochronnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kosztów związanych z działalnością infolinii Narodowego Programu Szczepień.

4) wprowadzenie przepisu incydentalnego umożliwiającego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w 2023 r. udzielenie wsparcia finansowego inwestycji realizowanych w określonych podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy został skierowany do Sejmu RP, a jego treść dostępna jest pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366050/katalog/12925450#12925450

Dodane: 2022-11-14, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj