Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (nr wykazu RCL UD 433).

W uzasadnieniu do projektu podano, że przedmiotowy projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie i uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety w zakresie uregulowanym obecnie w przepisach ustawy, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia konsumentów oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat suplementów diety.

Zmiany zawarte w projekcie polegają m.in. na:

 • wprowadzeniu obowiązku umieszczania komunikatu „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych” podczas prezentacji lub reklamy suplementy diety
 • wprowadzeniu zakazu kierowania prezentacji lub reklamy suplementów diety do osób poniżej 12 r. ż.
 • wprowadzeniu zakazu wykorzystywania w prezentacji lub reklamie suplementów diety przedmiotów, znaków, symboli mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, w tym stetoskopu, aparatu do mierzenia ciśnienia, łóżka, sprzętu do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, wagi, taśmy antropometrycznej,
 • wprowadzeniu zakazu wykorzystywania w prezentacji lub reklamie suplementów diety prezentacji czynności mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, w tym badań, wypisywania recept, sprzedaży w aptece lub punkcie aptecznym;
 • wprowadzeniu zakazu wykorzystywania w prezentacji lub reklamie suplementów diety wizerunku lub rekomendacji rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, a także stopni i tytułów naukowych w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • wprowadzeniu obowiązku, że prezentacja lub reklama suplementów diety nie będzie wprowadzała w błąd co do właściwości lub statusu suplementu diety przez zawieranie wspólnego głównego członu z nazwą własną albo powszechnie stosowaną wyrobu medycznego, produktu leczniczego lub wspólnego znaku graficznego lub towarowego, kształtu graficznego lub opakowania wykorzystującego podobieństwo z oznaczeniem wyrobu medycznego lub produktu leczniczego.
 • wprowadzeniu zakazu prezentacji lub reklamy suplementów diety w jednostkach systemu oświaty, w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w aptekach i w punktach aptecznych (z wyjątkiem prezentowania suplementów w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego), sklepach zielarsko-medycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i sklepach ogólnodostępnych (z wyjątkami).
 • modyfikacji przepisów zawierających przepisy karne oraz przepisy o karach pieniężnych. W szczególności projekt ustawy rozszerza wykaz czynności objętych karami pieniężnymi o przepis odnoszący się do prowadzenia prezentacji i reklamy niezgodnie z wymaganiami.
 • zmianie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy dotyczących m.in.  oznakowania prezentacji i reklamy środków spożywczych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Treść projektu ustawy dostępna jest pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367901/katalog/12941907#12941907

Dodane: 2023-01-09, przez: Administrator

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj