Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 25 października 2019 r. przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie niektórych aspektów rozwoju telemedycyny w Polsce
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept
  • STANOWISKO w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zlecenia na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta


STANOWISKO Nr 100/19/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie niektórych aspektów rozwoju telemedycyny w Polsce

W obliczu dynamicznego i nieuniknionego postępu technologicznego w dziedzinie nauk medycznych na świecie Prezydium NRL stoi na stanowisku, że osiągnięcia cywilizacji w tym zakresie powinny być prawidłowo wdrażane i wykorzystywane w polskim systemie opieki zdrowotnej. W szczególności dotyczy to rozwiązań związanych z możliwością udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (telemedycyna).

W ocenie Prezydium NRL przepisy art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które dopuszczają udzielanie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności wydają się niewystarczające wobec obserwowanego rozwoju telemedycyny w Polsce.

W ocenie Prezydium NRL niezbędne jest szczegółowe określenie standardów i wytycznych w zakresie udzielania świadczeń telemedycznych, co zagwarantuje bezpieczeństwo i ochronę pacjentów, lekarzy i lekarzy dentystów. Konieczne jest także, by konsultacja telemedyczna zapewniała odpowiednią jakość, prowadzona była zgodnie obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, w szczególności z zachowaniem tajemnicy lekarskiej oraz zgodności z sumieniem lekarza, z dokładnym poinformowaniem pacjenta o ewentualnych ograniczeniach konkretnej metody telemedycznej oraz o możliwości wyboru przez pacjenta bezpośredniego kontaktu z lekarzem, na każdym etapie udzielania takiego świadczenia telemedycznego.

Jednocześnie Prezydium NRL kierując się troską o jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych podkreśla, że za wyborem przez pacjenta sposobu udzielenia świadczenia zdrowotnego w ramach telemedycyny nie powinno stać kryterium ceny. Zdaniem Prezydium NRL nie ma powodu, żeby ten sam rodzaj świadczenia, ale udzielony z wykorzystaniem technologii telemedycznych charakteryzował się inną (niższą) odpłatnością niż świadczenie zdrowotne udzielone w osobistym kontakcie z pacjentem.


STANOWISKO Nr 101/19/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept, o którym Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 3 października 2019 r., znak: EZP.0210.1.2019.KW, nie zgłasza uwag.


STANOWISKO Nr 102/19/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia  25 października 2019 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przekazanym przy piśmie Pana Marka Niedużaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października  2019 r., znak: DDR-III.0210.12.2.2019, IK: 1081361, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.


STANOWISKO Nr 103/19/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zlecenia na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zlecenia na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem, przekazanym przy piśmie Pana Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 11 października 2019 r., znak: ZPŚ.0212.7.2019.BBP, zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu.

Zdaniem Prezydium NRL, w odniesieniu do kobiet w wieku prokreacyjnym pisemne zlecenie powinno zawierać informacje o konieczności wykluczenia ciąży lub poinformowaniu o jej istnieniu, przed poddaniem się wspomnianej ekspozycji.


STANOWISKO Nr 104/19/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym Główny Inspektor Sanitarny poinformował w piśmie z dnia 11 października 2019 r., znak: GIS-PR-LE-020-9/MF/19, zgłasza następującą uwagę.

Zdaniem Prezydium NRL wątpliwości budzi ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, który stanowi Załącznik nr 1 do projektu. Zwiększeniu ulega liczba obowiązkowych godzin szkolenia dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personelu obsługującego aparaty do densytometru kości z 7 do 12 godzin co jest nieadekwatne do występującego narażania w procedurach stomatologicznych (np. blok tematyczny dotyczący efektów deterministycznych czy dawek otrzymywanych przez pacjenta i związane z tym ryzyka radiacyjne). Dodać należy, że grupie zawodowej lekarzy dentystów zwiększono liczbę godzin obowiązkowych o 71%, przy czym pozostałym grupom zawodowym zobowiązanym do odbywania szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej tylko nieznacznie zwiększono, utrzymano lub wręcz zmniejszono liczbę godzin obowiązkowych (tabela obrazująca wskazane różnice w załączeniu). Uzasadnienie do przedłożonego projektu nie wskazuje powodów zwiększenia wymiaru szkolenia dla lekarzy dentystów.

W związku z powyższym, zdaniem Prezydium NRL, zakres godzinowy szkolenia być realizowany w dotychczasowym wymiarze godzin zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych.

Dodane: 2019-10-28, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj