Samorządowa pomoc prawna dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów całą dobę, jakość i organizacja kształcenia przed- i podyplomowego, przepisy dotyczące niepożądanych zdarzeń medycznych i ich skutków, zmniejszenie odpisu finansowego okręgowych izb lekarskich na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej (z 15% na 10%) – to jedne z najważniejszych tematów XV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Delegaci zwrócili się do okręgowych rad lekarskich o zorganizowanie pomocy prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów, która będzie dostępna całą dobę i koordynacja, której będzie w gestii rzeczników praw lekarza okręgowych izb lekarskich.

W dokumentach kierowanych do Ministra Zdrowia zwrócono się również o lepsze wykorzystanie potencjału Podstawowej Opieki Zdrowotnej – w dobie długu zdrowotnego dramatycznie narosłego po pandemii COVID-19 – proponując konkretne rozwiązania, jak i o realizację zobowiązania szefa resortu zdrowia (z 2018 r.) odnośnie zniesienia obowiązku oznaczania na recepcie poziomu refundacji leku.

Apel o zmiany przepisów dotyczących niepożądanych zdarzeń medycznych, które obecnie są zaostrzane, jest efektem wielokrotnie artykułowanego przez uczestników Zjazdu oczekiwania wprowadzenia systemu no-fault.

W kwestiach zasad, organizacji i spraw związanych z systemem kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów delegaci zaapelowali, aby przebiegało ono wyłącznie w uczelniach akademickich. Opowiedzieli się także za utrzymaniem stażu podyplomowego, który jest integralnym elementem edukacji lekarzy i lekarzy dentystów, umożliwiającym zdobycie umiejętności praktycznych. Zauważono, że niezbędne jest dokonanie przeglądu specjalizacji oraz powiązanie kształcenia specjalizacyjnego z certyfikacją umiejętności. Zjazd zaapelował również o umożliwienie odbywania przez lekarzy dentystów specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej.

W ocenie KZL należy wdrożyć regulacje prawne premiujące podmioty prowadzące specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów w procesie kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz uporządkować zasady wynagradzania kierowników specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych (propozycją jest m.in. odstąpienie od wprowadzania skomplikowanych rozliczeń godzinowych).

Delegaci zwrócili się do Ministra Zdrowia z apelem o poprawę organizacji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i zapewnienia standaryzacji pytań testowych.

Delegaci zwrócili się także do swojego środowiska, aby lekarze i lekarze dentyści nie odmawiali przedstawicielom samorządu pisania opinii w zakresie posiadanych specjalności.

Poruszono kwestię zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wymaga się uchylenia przepisów dotyczących zasady uznawania stopnia naukowego doktora za równoważny z realizacją programu specjalizacji w dziedzinach lekarsko-dentystycznych. Delegaci apelują także o zmiany w zasadach udzielania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w Polsce osobom, które uzyskały kwalifikacje poza Unią Europejską (z zastrzeżeniem lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy na czas trwania agresji rosyjskiej na Ukrainie), w tym o wprowadzenie konkretnych regulacji dotyczących weryfikacji kompetencji ww. osób.

XV Krajowy Zjazd Lekarzy zaapelował do lekarzy i organizacji lekarskich Federacji Rosyjskiej o natychmiastowe, stanowcze i jednoznaczne potępienie agresji Rosji na Ukrainę, podkreślając, że szczególnej ochronie, ujętej w obowiązujących przepisach prawa międzynarodowego, jak i w zwyczajach cywilizowanych narodów – podlegają: ludność cywilna i osoby niosące pomoc rannym i poszkodowanym.

Od szefa resortu zdrowia samorząd lekarski oczekuje również zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających na celu wpisanie fachowych pracowników medycznych na listę osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. 

W uchwale programowej na lata 2022-2026 delegaci Zjazdu zobowiązali samorząd lekarski do:

 • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • promowania przestrzegania zasad zapisanych w Kodeksie Etyki Lekarskiej, obowiązujących zasad deontologii zawodowej oraz ochrony godności, powagi i etosu zawodu lekarza; szanowania tradycji z uwzględnieniem wolności sumienia oraz prawa do wykonywania wolnego zawodu,
 • intensyfikacji działania na rzecz poprawy wizerunku samorządu lekarskiego, statusu społecznego oraz szacunku do zawodów lekarza i lekarza dentysty,
 • zwiększenia zakres działania oraz kompetencji poprzez udział w realizacji kształcenia przed i podyplomowego,
 • ochrony niezależności działań przejętych od administracji rządowej,
 • współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszającymi lekarzy w działaniach na rzecz zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów, poszanowania wymiaru czasu pracy oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy,
 • aktywnego współdziałania z ministrem zdrowia oraz innymi podmiotami na rzecz opracowania systemu ochrony zdrowia przyjaznego dla pacjentów i lekarzy, w którym ocena prawna zdarzeń niepożądanych nie skupiałaby się na winie lekarza, oraz dążenia do zmniejszania obciążeń administracyjnych lekarzy celem zwiększenia czasu na bezpośrednią komunikację z pacjentem,
 • rozwoju działań na rzecz integracji środowiska lekarskiego mających na celu jego konsolidację, ugruntowanie zasad wzajemnego szacunku i solidarności zawodowej.

Podczas Zjazdu ustanowiono wysokość odpisu finansowego wnoszonego przez OIL na rzecz NIL w wysokości 10 proc. od kwoty składek, które wpłynęły na rachunki bankowe OIL w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Zobowiązano NRL do podjęcia działań umożliwiających osobom zainteresowanym zmianą prenumeraty Gazety Lekarskiej oraz biuletynu właściwej OIL z wersji papierowej na wersję elektroniczną.

Ustalono liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i członków Krajowej Komisji Wyborczej IX kadencji.

Delegaci dokonali również zmian w uchwałach w sprawie regulaminu NRL, regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich, regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz przyjęli nowy Regulamin Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Zmieniono uchwałę w sprawie wykazu funkcji w NIL, których pełnienie może być wynagradzane oraz zobowiązano NRL do zmiany zasad wynagradzania za pracę na rzecz organów NIL zajmujących się odpowiedzialnością zawodową.

W czasie obrad zatwierdzono sprawozdania kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Krajowej Komisji Wyborczej. Udzielono także absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres kadencji w latach 2018-2022.

Wszystkie dokumenty mogą Państwo znaleźć w załącznikach poniżej.

Załączniki

Dodane: 2022-05-20, przez: Dział Komunikacji NIL

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj