Minister Zdrowia wydał w dniu 3 grudnia 2021r.  Zarządzenie  w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021r.

 

Kluczowe w takich wypadkach jest określenie zadań Zespołu. I tak, w par.3  czytamy:

§ 3. Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755) w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, w tym w szczególności:

1) przeglądu oraz zaproponowania zmian do aktualnego zestawu efektów kształcenia pod kątem możliwości ograniczenia efektów kształcenia przewidzianych w ramach grup zajęć A i B,

 2) uzupełnienia efektów kształcenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych w celu implementacji rekomendacji wypracowanych w ramach prac Zespołu powołanego na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zmiany standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza (Dz. Urz. MNiSW poz. 45) zmienionego zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zmiany standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza (Dz. Urz. MEiN poz. 17),

3) wprowadzenia zmian niezbędnych do zwiększenia liczby godzin praktycznych kształcenia począwszy od 4. roku studiów na kierunku lekarskim i 3. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym

 – z uwzględnieniem wymagań zawartych w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.)

zacytowane brzmienie punktu1) zawiera wytłuszczenie wyrażenia "pod kątem możliwości ograniczenia efektów kształcenia". Efekty kształcenia to nic innego, jak zasób wiadomosci i umiejtności, z jakimi absolwent opuszcza mury uczelnie. Stąd zaprogramowanie w oficjalnym urzedowym dokumencie zmniejszenie tego zasobu nie może pozostać niezauważone.

Prezydium NRL podjęło uchwałę o delegowaniu przedstawicieli do tego Zespołu. Z ramienia stomatologów Naczelną Radę reprezentuje prof.dr hab. Tomasz Konopka.

 

Dodane: 2021-12-13

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj