ZARZĄDZENIE NR  6/2020/DK

PREZESA NFZ

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie czynności sprawdzających

całe Zarządzenie
z załącznikami

 

  • Uzasadnienie

    Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie czynności sprawdzających w przedmiotowym zakresie jest wynikiem określenia przez prawodawcę trybu umożliwiającego uproszczoną weryfikację danych - art. 61w i art. 61x ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami ustawy NFZ jest uprawniony do przeprowadzenia czynności sprawdzających w celu weryfikacji stwierdzonego w wyniku analizy danych prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości i uzyskania, w trybie niebędącym kontrolą, wyjaśnień i dokumentów od świadczeniodawcy, osoby uprawnionej oraz od apteki. Po dokonaniu weryfikacji tych wyjaśnień i dokumentów, w przypadku, gdy ustalony stan faktyczny nie będzie budził wątpliwości co do stwierdzonych nieprawidłowości związanych z realizacją umowy lub realizacją uprawnień i obowiązków wynikających z ww. przepisów, NFZ jest obowiązany do zastosowania sankcji zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy lub z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.). W przypadku natomiast, gdy w wyniku wyjaśnień i analizy dokumentów sprawa nie zostanie wyjaśniona - NFZ może przeprowadzić w ww. podmiotach kontrolę. Przedmiotowe zarządzenie reguluje kwestie wymagające zachowania transparentności oraz jednolitej realizacji zadań w NFZ związanych z przeprowadzaniem czynności sprawdzających.

TEKST

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Zarządzenie określa:

1)     sposób i tryb przygotowywania oraz przeprowadzania czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, oraz stosowania sankcji, w zakresie wskazanym w art. 61x ustawy o świadczeniach;

2)     sposób dokumentowania czynności sprawdzających oraz poczynionych w ich wyniku ustaleń stanu faktycznego, a także wzory dokumentów;

3)     zadania jednostek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „NFZ”, w zakresie przeprowadzanych czynności sprawdzających.

 

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)     czynnościach sprawdzających - należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 61w ust. 1 ustawy o świadczeniach;

2)     jednostce organizacyjnej NFZ - należy przez to rozumieć Centralę NFZ lub oddział wojewódzki NFZ;

3)     komórce koordynującej - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną
w jednostce organizacyjnej NFZ, wyznaczoną przez Prezesa NFZ jako odpowiedzialną za przygotowanie, organizację i koordynację przebiegu czynności sprawdzających oraz opracowanie projektu informacji o wynikach tych czynności;

4)     kontroli doraźnej - należy przez to rozumieć kontrolę, o której mowa w § 2 pkt
8 zarządzenia Nr 58/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4  czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (z późn. zm.)[2]);

5)     koordynowane czynności sprawdzające - należy przez to rozumieć czynności sprawdzające przeprowadzane przez dwie lub więcej jednostek organizacyjnych NFZ albo dwie lub więcej komórek organizacyjnych Centrali NFZ;

6)     nieprawidłowości - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie związane z realizacją umowy lub realizacją uprawnień i obowiązków wynikających
z przepisów prawa, które należy uznać za nielegalne, nierzetelne lub niecelowe[3]);

7)     OW NFZ - należy przez to rozumieć oddział wojewódzki NFZ;

8)     OWU - należy przez to rozumieć ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust.
2 ustawy o świadczeniach;

9)     OWU dla aptek - należy przez to rozumieć ogólne warunki umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę określone w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy o refundacji;

10)  zarządzeniu w sprawie kontroli – należy przez to rozumieć zarządzenie Nr  58/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Rozdział II

Przygotowanie i przeprowadzanie czynności sprawdzających 

§ 3. 1. Jednostka organizacyjna NFZ może przeprowadzić czynności sprawdzające, w szczególności, gdy wątpliwości dotyczące prawidłowości postępowania, o którym mowa w art. 61w ust. 1 ustawy o świadczeniach, wynikają:

1)     z przeprowadzonego monitorowania realizacji umów, o których mowa w art. 61a ust.1 i 3 ustawy o świadczeniach;

2)     z weryfikacji bieżącej i wstecznej, przeprowadzanej zgodnie z regułami walidacji i  weryfikacji;

3)     z kierunkowych analiz danych statystycznych z zakresu świadczeń lub recept;

4)     ze zgłoszeń przekazywanych przez świadczeniobiorców za pośrednictwem dedykowanych serwisów informatycznych[4]) lub przez inne źródła komunikacji; 

5)     z informacji uzyskanych w trybie art. 192a ustawy o świadczeniach.

2. Prezes NFZ może zarządzić przeprowadzenie koordynowanych czynności sprawdzających oraz wyznaczyć komórkę koordynującą, jeżeli na podstawie analizy danych lub z informacji, o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone nieprawidłowości tego rodzaju, iż przeprowadzenie czynności wymagać będzie udziału dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych NFZ albo dwóch lub więcej komórek organizacyjnych Centrali NFZ.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki koordynującej wyznacza koordynatora spośród pracowników tej komórki.

 

§ 4. 1. Wszczęcie czynności sprawdzających następuje odpowiednio na podstawie:

1)     pisemnego polecenia Prezesa NFZ, zawierającego wskazanie jednostki organizacyjnej NFZ lub komórki organizacyjnej NFZ do przeprowadzenia tych czynności albo komórki koordynującej;

2)     pisemnego polecenia dyrektora OW NFZ, zawierającego wskazanie komórki organizacyjnej OW NFZ do przeprowadzenia tych czynności;

3)     wniosku kierownika komórki organizacyjnej NFZ w ramach realizowanych zadań, po uzyskaniu pisemnej akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej NFZ, w strukturze której działa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. W przypadku znacznej liczby przekazanych do realizacji zadań, dotyczących czynności sprawdzających, kierownik komórki organizacyjnej przeprowadzającej czynności sprawdzające, na bieżąco rekomenduje kierownikowi jednostki organizacyjnej NFZ, w strukturze której działa i który podejmuje decyzję w tym zakresie lub osobie do tego upoważnionej, kolejność przeprowadzenia tych czynności.

3. Ustalając kolejność, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się w szczególności:

1)     wagę oraz pilność problemu do zbadania;

2)     inne zagadnienia o ustalonym wcześniej priorytecie czasowym;

3)     aktualny potencjał osobowy komórki organizacyjnej przeprowadzącej czynności sprawdzające.

§ 5. Przygotowanie do wszczęcia czynności sprawdzających obejmuje w  szczególności:

1)     wyznaczenie pracownika do przygotowania i przeprowadzenia czynności sprawdzających, posiadającego odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzenia określonej czynności;

2)     analizę danych lub informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, w tym dotyczącą możliwości wystąpienia nieprawidłowości;

3)     przygotowanie pracownika, o którym mowa w pkt 1, do przeprowadzenia czynności sprawdzających.                                                       

§ 6. Przygotowanie, o którym mowa w § 5 pkt 3, obejmuje w szczególności:

1)     przeprowadzenie lub współudział w przeprowadzeniu analizy danych lub informacji, o których mowa w § 3 ust. 1;

2)     zapoznanie z aktami prawnymi i innymi materiałami dotyczącymi tematu czynności sprawdzających;

3)     udział w spotkaniach lub naradach.

§ 7. 1. Pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, po zapoznaniu się z tematem czynności sprawdzających opracowuje projekt Zawiadomienia o wszczęciu czynności sprawdzających, zawierający wezwanie do złożenia wyjaśnień lub przekazania dokumentów, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego w zakresie objętym czynnościami sprawdzającymi, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, po jego podpisaniu przez kierownika jednostki organizacyjnej NFZ, która przeprowadza czynności sprawdzające albo przez osobę do tego upoważnioną, jest:

1)     przesyłane podmiotowi w stosunku do którego były przeprowadzone czynności sprawdzające za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo

2)     doręczane osobiście za pokwitowaniem odbioru, albo

3)     przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art.  2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019r. poz. 123 i 730).

3. W przypadku potrzeby przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczenia, pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, sporządza na tę okoliczność protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień lub protokół przyjęcia ustnego oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym odpowiednio w załączniku nr 3 lub nr 4 do zarządzenia.

4. Po uzyskaniu wyjaśnień lub otrzymaniu wnioskowanych dokumentów pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, dokonuje analizy pozyskanych informacji lub dokumentów w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu. W przypadkach wymagających uzupełnienia wyjaśnień lub konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów, pracownik przygotowuje projekt kolejnego pisma w tej sprawie. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. W uzasadnionych przypadkach, pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, może wnioskować do kierownika komórki organizacyjnej NFZ przeprowadzającej czynności sprawdzające o przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku przyznania przez podmiot, w stosunku do którego przeprowadzane są czynności sprawdzające, okoliczności faktycznych wskazujących na nieprawidowości związane z realizacją umowy, o której mowa w art. 61a ust.1 albo ust. 3 ustawy o świadczeniach lub realizacją uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, jest obowiązany, w miarę możliwości, zebrać i udokumentować innymi dowodami stwierdzone nieprawidłowości.

 

§ 8. W przypadku, gdy wymaga tego wykonanie czynności sprawdzających, kierownik komórki organizacyjnej NFZ, przeprowadzającej czynności sprawdzające może wystąpić do kierownika jednostki organizacyjnej NFZ, w strukturze której działa, z umotywowanym wnioskiem o wyznaczenie do udziału w czynnościach sprawdzających pracownika zatrudnionego w innej komórce organizacyjnej danej jednostki organizacyjnej NFZ.

 

§ 9. 1. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu czynności sprawdzających nie  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 61x ustawy o świadczeniach, pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, sporządza Informację o zakończeniu czynności sprawdzających zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia
i przekazuje do akceptacji kierownikowi komórki organizacyjnej NFZ przeprowadzającej czynności sprawdzające.

2. Po zaakceptowaniu informacji, o której mowa w ust. 1, pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, przygotowuje projekt pisma do podmiotu, w stosunku do którego były przeprowadzane czynności sprawdzające, o zakończeniu tych czynności, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia.

3. Pismo, o którym mowa w ust. 2, po jego podpisaniu przez kierownika, o którym mowa w ust.1, lub przez osobę do tego upoważnioną, jest:

1)     przesyłane podmiotowi w stosunku do którego były przeprowadzone czynności sprawdzające listem zwykłym, albo

2)     doręczane osobiście za pokwitowaniem odbioru, albo

3)     przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art.  2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 10. 1. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu czynności sprawdzających zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 61x ustawy o świadczeniach, pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, sporządza projekt Informacji o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do zarządzenia, który zawiera w szczególności:

1)     opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz dowodów, na których oparto ustalenia faktyczne, wskazujące na ich powstanie; w przypadku oceny działań lub zaniechań jako niezgodnych z postanowienimi umowy lub przepisami prawa należy wskazać odpowiedni przepis aktu prawnego lub umowy, którego naruszenie stwierdzono w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających;

2)     w przypadku czynności sprawdzających przeprowadzonych w zakresie określonym w art. 61a ust. 1 ustawy o świadczeniach:

a)    podaną kwotowo i słownie wartość wierzytelności stanowiącej skutek finansowy  czynności sprawdzających, o ile został określony:

- wysokość (kwotowo i słownie) nienależnie przekazanych środków finansowych oraz termin ich zapłaty, o którym mowa w § 28 ust. 1 OWU,
a także podstawę prawną ich zwrotu,

- wysokość (kwotowo i słownie) oraz termin zapłaty kary umownej, o którym mowa w § 29 ust. 4 lub w § 31 ust. 3 OWU, a także podstawę prawną jej nałożenia,

- wysokość oraz termin zapłaty odszkodowania z tytułu szkody poniesionej przez OW NFZ na skutek działania podmiotu, w stosunku do którego zostały przeprowadzone czynności sprawdzające w wysokości przekraczającej wartość nałożonej kary umownej,

b)    wezwanie do złożenia dokumentów korygujących wraz z terminem ich złożenia,

c)    wskazanie numeru rachunku bankowego właściwego OW NFZ, na który należy dokonać odpowiednio zapłaty środków finansowych, o których mowa w lit. a;

3)     w przypadku czynności sprawdzających przeprowadzonych w zakresie określonym w art. 61a ust. 2 ustawy o świadczeniach:

a)     podaną kwotowo i słownie wartość wierzytelności, stanowiącej skutek finansowy czynności sprawdzających, o ile został określony:

- wysokość (kwotowo i słownie) oraz termin zapłaty kary umownej, o której mowa w umowie upoważniającej do wystawiania recept refundowanych,

- wysokość (kwotowo i słownie) oraz termin zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji lub finansowania na podstawie art. 48 ust. 7a-7c ustawy o refundacji lub w postanowieniach umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych,

- wysokość oraz termin zapłaty odszkodowania z tytułu szkody poniesionej przez OW NFZ na skutek działania podmiotu, w stosunku do którego zostały przeprowadzone czynności sprawdzające w wysokości przekraczającej wartość nałożonej kary umownej,

b)     wskazanie numeru rachunku bankowego właściwego OW NFZ, na który należy dokonać zapłaty środków finansowych, o których mowa w lit. a;

4)     w przypadku czynności sprawdzających przeprowadzonych w zakresie określonym w art. 61a ust. 3 ustawy o świadczeniach:

a)     podaną kwotowo i słownie wartość wierzytelności, stanowiącej skutek finansowy czynności sprawdzających, o ile został określony:

- wysokość (kwotowo i słownie) nienależnie przekazanej refundacji oraz termin jej zapłaty, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji,

- wysokość (kwotowo i słownie) kary umownej oraz termin jej zapłaty, o którym mowa w § 9 ust. 1 OWU dla aptek, a także podstawę prawną jej nałożenia,

b)     wezwanie do złożenia dokumentów korygujących wraz z terminem ich złożenia,

c)      wskazanie numeru rachunku bankowego właściwego OW NFZ, na który należy dokonać zapłaty środków finansowych, o których mowa w lit. a;

5)     informację o wystąpieniu do właściwych podmiotów o nałożenie innych przewidzianych prawem sankcji, o ile jest to uzasadnione ustalonym stanem faktycznym.

2. Pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, przygotowuje projekt Informacji o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty, w terminie 7 dni od dnia zakończenia analizy, o której mowa w § 7 ust. 4.

3. Informację o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty , o której mowa w ust. 2, podpisaną przez kierownika jednostki organizacyjnej NFZ, która przeprowadza czynności sprawdzające albo przez osobę do tego upoważnioną:

1)     przesyła się do podmiotu, u którego zostały przeprowadzone czynności sprawdzające, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo

2)     doręcza osobiście za pokwitowaniem odbioru, albo

3)     przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art.
2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 11. 1. W sytuacji, gdy stan faktyczny ustalony w wyniku podjętych czynności sprawdzających, nie pozwala na wyjaśnienie wątpliwości, stanowiących przyczynę podjętych działań albo w przypadku niezłożenia wyjaśnień lub nieprzekazania dokumentów przez podmiot, w stosunku do którego prowadzone były czynności sprawdzające, wnioskuje się lub zleca przeprowadzenie kontroli doraźnej.

2. Do kontroli doraźnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 5 zarządzenia w sprawie kontroli. 

3. W przypadku wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli doraźnej, składanego przez podmioty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 zarządzenia w sprawie kontroli, wniosek w części dotyczącej uzasadnienia przeprowadzenia kontroli powinien zawierać dodatkowo informację o zakresie przeprowadzonych czynności sprawdzających, wstępnie oszacowanych skutkach, w tym finansowych[5]) tych czynności oraz wskazywać powody, dla których problem przedstawiony we wniosku nie może być rozstrzygnięty w sposób określony niniejszym zarządzeniem.

4. O przeprowadzenie kontroli doraźnej, o której mowa w ust. 1, nie wnioskuje się lub kontroli nie zleca się w przypadku, gdy wstępnie oszacowane skutki, o których mowa w ust. 3, czynności sprawdzających prowadzonych wobec danego podmiotu,
o którym mowa w art. 61w ust. 1 ustawy o świadczeniach, nie przekraczają 100 zł.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Jeżeli z przyczyn niezależnych od NFZ wszczęte czynności sprawdzające nie mogą być zakończone w sposób określony odpowiednio w § 9 - 11, kierownik jednostki organizacyjnej NFZ, przeprowadzającej czynności sprawdzające, może odstąpić od ich dalszego przeprowadzania. Przepis § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Jeżeli zebrane w toku czynności sprawdzających materiały dowodowe potwierdzają wystąpienie okoliczności wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa, kierownik jednostki organizacyjnej NFZ przekazuje zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z zebranymi materiałami dowodowymi organowi właściwemu do ścigania przestępstw.

Rozdział III

Zadania osób wykonujących czynności sprawdzające

 

§ 14. Pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, w szczególności:

1)     przeprowadza lub bierze udział w przeprowadzeniu analizy danych lub informacji, o których mowa w § 3 ust. 1;

2)     dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem czynności sprawdzających oraz na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności sprawdzających;

3)     prowadzi akta sprawy, dokumentując w nich podjęte czynności i dokonane ustalenia;

4)     odpowiednio zabezpiecza materiały zebrane w toku czynności, w tym w szczególności dokumenty zawierające dane podlegające ochronie prawnej;

5)     współpracuje z koordynatorem oraz innymi osobami wyznaczonymi do udziału
w czynnościach sprawdzających;

6)     wykonuje czynności w zakresie określonym w Trybie rozliczania skutków finansowych czynności sprawdzających oraz weryfikacji zaleceń w zakresie korekt statystycznych;

7)     monitoruje realizację zastosowanych sankcji, określonych w Informacji
o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty
, o której mowa w § 10;

8)     sporządza projekt wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli doraźnej zgodnie z zasadami określonymi w § 5 zarządzenia w sprawie kontroli oraz z uwzględnieniem § 11 ust. 3.

 

§ 15. Kierownik komórki organizacyjnej NFZ, przeprowadzającej czynności sprawdzające, w szczególności:

1)     wyznacza pracownika, zgodnie z § 5 pkt 1;

2)     zapewnia odpowiednie przygotowanie czynności sprawdzających, w tym pracowników, o których mowa w § 5 pkt 1 i § 8, wyznaczonych do prowadzenia czynności sprawdzających;

3)     bierze udział w spotkaniach i naradach z osobami, o których mowa w pkt 2, przed wszczęciem czynności sprawdzających i w czasie ich prowadzenia;

4)     nadzoruje zgodność przeprowadzanych czynności sprawdzających z przepisami prawa oraz prawidłowość udokumentowania ustaleń;

5)     informuje kierownika jednostki organizacyjnej NFZ o przebiegu czynności sprawdzających oraz związanych z nimi zidentyfikowanych ryzykach;

6)     współpracuje z koordynatorem w zakresie realizacji czynności sprawdzających, w tym w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów, prawidłowości kwalifikacji finansowych skutków czynności sprawdzających;

7)     nadzoruje sporządzanie wymaganej dokumentacji z przeprowadzanych czynności sprawdzających, w tym ich kompletność i terminowość;

8)     podejmuje decyzję w zakresie wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 5;

9)     przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej danego OW NFZ informację
o skutkach finansowych lub statystycznych wynikających z przeprowadzonych czynności sprawdzających oraz wniosek o ich rozliczenie, zgodnie z trybem, o którym mowa w § 14 pkt 6;[6])

10)  nadzoruje monitorowanie realizacji zastosowanych sankcji, określonych w Informacji o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty, o której mowa w § 10.

 

§ 16. Koordynator, o którym mowa w § 3 ust. 3, w szczególności:

1)     przeprowadza analizę danych, o których mowa w § 3 ust. 1, stanowiących podstawę do wszczęcia czynności sprawdzających, w tym analizę dotyczącą możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub koordynuje prace związane z przeprowadzeniem tej analizy, w tym gromadzi materiały i informacje niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia czynności sprawdzających;

2)     wyznacza komórki organizacyjne NFZ do przeprowadzenia koordynowanych czynności sprawdzających;

3)     monitoruje realizację czynności sprawdzających, w tym przeprowadza konsultacje i narady z komórkami organizacyjnymi prowadzącymi koordynowane czynności sprawdzające, dąży do rozwiązania zidentyfikowanych problemów merytorycznych i organizacyjnych;

4)     w ramach realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3, współpracuje z kierownikiem komórki organizacyjnej przeprowadzącej koordynowane czynności sprawdzające;

5)     informuje Prezesa NFZ o przebiegu czynności sprawdzających i związanych z nimi zidentyfikowanych ryzykach;

6)     konsultuje, w miarę potrzeby, projekty pism, o których mowa w § 7 ust. 1, w § 9 ust. 1 i w § 10 ust. 1, opracowanych przez komórki organizacyjne przeprowadzające koordynowane czynności sprawdzające, w szczególności
w celu zapewnienia jednolitego postępowania w zakresie dokonywania ocen ustaleń faktycznych oraz stosowanych sankcji;

7)     opracowuje projekt informacji o wynikach czynności sprawdzających;

8)     przygotowuje rekomendacje dotyczące podjęcia działań mających na celu wprowadzenie zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub
w zarządzeniach Prezesa NFZ, jeśli jest to uzasadnione wynikami czynności sprawdzających.

 

§ 17. Dyrektor OW NFZ w szczególności:

1) zapewnia realizację zadań poszczególnych komórek organizacyjnych OW NFZ w zakresie czynności określonych w trybie, o którym mowa w § 14 pkt 6;

2) rejestruje sankcje wynikające z kar umownych nałożonych na świadczeniodawców i apteki oraz kar nałożonych na osoby uprawnione w rozumieniu ustawy o refundacji w rejestrze kar, o którym mowa w § 18 ust. 6 zarządzenia w sprawie kontroli.

 

Rozdział IV

Rejestr czynności sprawdzających

 

§ 18. 1. W jednostkach organizacyjnych NFZ prowadzi się, w postaci elektronicznej, rejestr czynności sprawdzających. W Centrali NFZ rejestr prowadzi Departament Kontroli, natomiast w OW NFZ - komórka organizacyjna wyznaczona przez dyrektora OW NFZ.

2. Minimalny zakres danych, który powinien zawierać rejestr czynności sprawdzających, jest określony w załączniku nr 8 do zarządzenia.

3. Dane dotyczące czynności sprawdzających wprowadza się do rejestru na bieżąco.

4. W przypadku czynności sprawdzających wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przeprowadzonych przez komórki organizacyjne:

1)     Centrali NFZ - kierownicy tych komórek uzupełnią dane w rejestrze niezwłocznie, nie  później niż na 7 dni przed terminem pierwszego udostępnienia rejestru, o którym mowa w ust. 6;

2)     OW NFZ - kierownicy tych komórek uzupełnią dane w rejestrze niezwłocznie, nie  później niż na 7 dni przed terminem pierwszego zwrócenia rejestru, o którym mowa w ust. 7 pkt 2.

5. Odpowiedzialność za kompletność i wiarygodność danych zgłoszonych do rejestru, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem danych finansowo - księgowych
w zakresie skutków finansowych, ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych przeprowadzających czynności sprawdzające w danej jednostce organizacyjnej NFZ
w zakresie realizowanych przez nie czynności.

6. Departament Kontroli udostępnia właściwym OW NFZ, do 20. dnia po zakończeniu każdego kwartału, rejestr, o którym mowa w ust. 1, w celu uzupełnienia danych finansowo - księgowych w zakresie skutków finansowych, zawierający dane o czynnościach sprawdzających:

1)     przeprowadzonych przez komórki organizacyjne Centrali NFZ w poprzednim kwartale;

2)     wprowadzone do rejestru we wcześniejszych okresach niż wskazany w pkt 1,
w których nie uzupełniono danych o rozliczeniu skutków finansowych, bez względu na to która jednostka organizacyjna NFZ przeprowadziła czynności sprawdzające.

7. Dyrektor OW NFZ:

1)     uzupełnia  rejestr, o którym mowa w ust. 6, o dane finansowo – księgowe dotyczące skutków finansowych czynności sprawdzających oraz o dane
o czynnościach sprawdzających przeprowadzonych przez podległe mu komórki organizacyjne OW NFZ w poprzednim kwartale;

2)     zwraca do Departamentu Kontroli uzupełniony rejestr do 30. dnia po zakończeniu kwartału wraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności i wiarygodności danych wprowadzonych do rejestru.

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, podpisuje dyrektor OW NFZ oraz w zakresie danych finansowo – księgowych - główny księgowy OW NFZ.

9. Departament Kontroli przekazuje Prezesowi NFZ kwartalne sprawozdanie
z wyników czynności sprawdzających do 60. dnia po zakończeniu kwartału.

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

      

             PREZES

  NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski

 

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1078, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

[2]) Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 89/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lipca 2019 r.

[3]) Kryteria oceny w rozumieniu definicji zawartych z załączniku nr 14 do zarządzenia Nr 58/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

[4]) Np. Zintegrowany Informator Pacjenta, Internetowane Konto Pacjenta

[5]) Dotyczy skutków wymienionych w § 28 ust. 1 OWU lub § 31 ust. 1 OWU lub art. 48 ust. 7a - 7c ustawy o refundacji albo art. 43 ust. 1 pkt. 6 ustawy o refundacji.

[6]) Nie dotyczy, jeśli komórka organizacyjna przeprowadzająca czynności sprawdzające jest jednocześnie komórką właściwą do spraw rozliczenia skutków finansowych i statystycznych czynności sprawdzających.  

Dodane: 2020-01-26

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj