Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozporządzenie dostępne w sejmowej bazie aktów prawnych - tekst jednolity z 2017r.

 

Lp. Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów Sposób weryfikacji
1 2 3 4
1 realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności 50 pkt na 1 rok zaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności
2 udział w kursie medycznym:

 

 

 

1) nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub

2) realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem

– który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej

1 pkt za 1 godz. zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji
3 udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 1 pkt za 1 godz. zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji
4 odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym 5 pkt za 1 dzień zaświadczenie wydane przez kierownika ośrodka
5 udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako "kolegium specjalistów" albo "lekarskie towarzystwo naukowe" lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia lub towarzystwa naukowego 3 pkt za posiedzenie potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
6 udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy 1 pkt za godz. szkolenia, max 6 pkt za 1 szkolenie potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
7 wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 15 pkt na podstawie programu
8 udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości 1 pkt za 1 godz.

 

 

 

programu edukacyjnego

zaświadczenie wydane przez organizatora
9 uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora – w zakresie nauk medycznych 200 pkt dyplom
10 napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 100 pkt, wznowienie – 50 pkt notka bibliograficzna
11 napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 50 pkt, wznowienie – 25 pkt notka bibliograficzna
12 przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 30 pkt, wznowienie – 15 pkt notka bibliograficzna
13 autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.) dwukrotność liczby pkt wskazanych w części A i B wykazu ministra właściwego do spraw nauki, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki notka bibliograficzna
14 napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym 20 pkt notka bibliograficzna
15 przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym 10 pkt notka bibliograficzna
16 sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego 30 pkt – za rok sprawowania funkcji opiekuna potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia stażu
17 kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów 15 pkt – za 1 lekarza za 1 rok potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub nabywania umiejętności
18 indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 5 pkt za tytuł – max 10 pkt w okresie rozliczeniowym potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty
19 przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego 5 pkt za

 

 

 

przynależność do jednego kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego – max 20 pkt w okresie rozliczeniowym

zaświadczenie

 

Dodane: 2019-01-01, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj